Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: PRÒTESIS DENTALS (LOE)

CICLE FORMATIU: PRÒTESIS DENTALS (LOE)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic superior en pròtesis dentals. Tècnic especialista en pròtesis dentals. Responsable tècnic d'un laboratori de pròtesi dental. Comercial en la indústria dental o depòsits dentals. Responsable tècnic en departaments d'investigació i desenrotllament de productes en la indústria dental.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Laboratori de pròtesis dentals.

Disseny funcional de pròtesi.

Pròtesis completes.

Aparells d'ortodòncia i fèrules oclusales.

Pròtesis parcials removibles metàl·liques, de resina i mixta.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Restauracions i estructures metàl·liques en pròtesi fixa.

Restauracions i recobriments estètics.

Pròtesi sobre implantes.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de pròtesis dentals.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN PRÒTESIS DENTALS.

El títol de Tècnic Superior en Pròtesis dentals permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Pròtesi Dental, branca Sanitària. (FP2)

Tècnic Superior en Pròtesis dentals. (LOGSE)