Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA

CICLE FORMATIU: RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic superior en radioteràpia. Tècnic especialista en radioteràpia. Personal auxiliar dels serveis de protecció radiològica. Delegat comercial d'equips de radioelectrologia mèdica.MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Atenció al pacient.

Fonaments físics i equips.

Anatomia per la imatge.

Protecció radiològica.

Simulació del tractament.

Dosimetria física i clínica.

Tractaments amb teleteràpia.

Tractaments amb braquiteràpia.

Projecte de radioteràpia i dosimetria.

Formació i orientació laboral.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Formació en centres de treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BT; de Batxillerat Experimental modalitats BCN, BTI o haver superat les opcions A o B de COU.

 

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir.

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

 

Accés a través de prova:

 

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN RADIOTERÀPIA I DOSIMETRIA.

El títol de Tècnic Superior en Radioteràpia i Dosimetria permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic Especialista en Radioteràpia, branca Sanitària.

Tècnic Especialista en Medicina Nuclear, branca Sanitària.

Tècnic Superior en Radioteràpia