Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: SALUT AMBIENTAL

CICLE FORMATIU: SALUT AMBIENTAL

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SanitatGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic en salut ambiental. Tècnic en control d'aigües de consum. Tècnic en contaminació atmosfèrica. Tècnic en gestió de residus.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Organització i gestió de la unitat de salut ambiental.

Aigües d'ús i consum.

Contaminació atmosfèrica, sorolls i radiacions.

Productes químics i vectors d'interés en salut pública.

Formació i orientació laboral.

Segon curs:

Residus sòlids i medi construït.

Control i vigilància de la contaminació d'aliments.

Educació sanitària i promoció de la salut.

Formació en Centres de Treball: 380 hores.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Ciències de la Terra i Mediambientals (LOE) ó Ciències de la terra i del Medi Ambient LOGSE).

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat la matèria del batxillerat: Ciències de la Terra i Mediambientals (LOE) ó Ciències de la terra i del Medi Ambient LOGSE).

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN SALUT AMBIENTAL.

ESTA TITULACIÓ CONVALIDA ELS SEGÜENTS MÒDULS PROFESSIONALS:

(amb independència d'altres possibles convalidacions entre mòduls professionals, previstes totes elles en l'Orde de 20-12-01, BOE 09-01-2002 i Correcció d'Errades Orde ECD/1842/2002 de 9 de juliol, BOE 19-07-2002):

-De T.Conservadoria vegetal, càrnia i de peix: Higiene i seguretat en la indústria alimentària i Formació i orientació laboral.

-De T.Elaboració d'olis i sucs: Higiene i seguretat en la indústria alimentària i Formació i orientació laboral.

-De T.Elaboració de productes lactis: Higiene i seguretat en la indústria alimentària i Formació i orientació laboral.

-De T.Elaboració de vins i altres begudes: Higiene i seguretat en la indústria alimentària i Formació i orientació laboral.

-De T.Escorxador i carnisseria-xarcuteria: Higiene i seguretat en la indústria alimentària i Formació i orientació laboral.

-De T.Molineria i indústries cerealistes: Higiene i seguretat en la indústria alimentària i Formació i orientació laboral.

-De Panificació i rebosteria: Higiene i seguretat en la indústria alimentària i Formació i orientació laboral.


LA TITULACIÓ DE TÈCNIC SUPERIOR EN SALUT AMBIENTAL PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la qual s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

- Mestre (totes les especialitats) CV

- Diplomat en Educació Social CV

- Diplomat en Infermeria CV

- Diplomat en Fisioteràpia CV

- Diplomat en Logopedia CV

- Diplomat en Podologia CV

- Diplomat en Teràpia Ocupacional CV

- Diplomat en Treball Social CV

- Enginyer Tècnic Agrícola (totes les especialitats) CV

- Enginyer Tècnic Forestal (totes les especialitats) CV

- Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats)

- Enginyer de Monts (totes les especialitats) CV

- Llicenciat en Biologia CV

- Llicenciat en Biotecnologia CV

- Llicenciat en Ciències Ambientals CV

- Llicenciat en Ciències del Mar CV

- Llicenciat en Farmacia CV

- Llicenciat en Química CV

(CV: estudis que poden cursar-se a la Comunitat Valenciana)