Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

CICLE FORMATIU: VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

CICLE FORMATIU: VÍDEO DISCJÒQUEI I SO

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Imatge i SoGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Ajudant de so en televisió. Microfonista de cine i vídeo. Microfonista de concerts musicals. Microfonista d'espectacles escènics. Ajudant de muntatge de so en cine. Discjòquei. Videojòquei. Vídeo Discjòquei. Lightjòquei. Retocador/a fotogràfic digitalMÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Instal·lació i muntatge d'equips de so.

Captació i gravació de so.

Preparació de sessions de vídeo-discjòquei.

Presa i edició digital d'imatge.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.


Segon curs:

Control, edició i mescla de so.

Animació musical en viu.

Animació visual en viu.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centres de Treball.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).

Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

Tindre el 2n de BUP aprovat.

Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.

Haver superat, dels ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.

Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC EN VÍDEO DISCJÒQUEI I SO.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.

O continuar altres estudis de Formació Professional.


TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

Tècnic Auxiliar en Imatge i so, branca Imatge i so. (FP1)

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents

Tècnic en Laboratori d'imatge. (LOGSE)