Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

CICLE FORMATIU: VITIVINICULTURA

CICLE FORMATIU: VITIVINICULTURA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries AlimentàriesGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Tècnic vitivinícola. Encarregat de procés de destil·lació i rectificació. Encarregat de recepció de mostos frescos i sulfitacions. Supervisor de columnes de destil·lació i concentració. Encarregat de la línia d'envasament de destil·lats, concentrats i vinagres. Encarregats d'envelliment i criança de destil·lats i vinagres. Tècnic en anàlisi sensorial.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Viticultura.

Vinificacions.

Processos bioquímics.

Anàlisi enològica.

Comercialització i logística en la indústria alimentària.

Formació i orientació laboral.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

Estabilització, criança i envasament.

Indústries derivades.

Tast i cultura vitivinícola.

Legislació vitivinícola i seguretat alimentària.

Gestió de qualitat i ambiental en la indústria alimentària.

Empresa i iniciativa emprenedora.

Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Formació en Centre de Treball: 400 hores.

Projecte en la indústria vitivinícola.


COM S'ACCEDIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC, de Batxillerat LOE modalitat BCT, de Batxillerat LOGSE modalitats: BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, ó B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o Preu superats .

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui hagueren superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle a què pretenguen accedir. 

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: TÈCNIC SUPERIOR EN VITIVINICULTURA.


El títol de Tècnic Superior en Vitivinicultura permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.


TITULACIONS EQUIVALENTS


Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents:

Tècnic Especialista en Viticultura i Enotècnia, branca agrària. (FP2)