Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

FABRICACIO DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

FABRICACIO DE PRODUCTES FARMACÈUTICS, BIOTECNOLÒGICS I AFINS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: QUÍMICAGrau Superior 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seua activitat en empreses farmacèutiques, biotecnològiques i afins, de caràcter públic o privat, on desenvoluparan la seua labor en les árees de producció o condicionament de medicaments i productes sanitaris, cosmètics i determinats productes alimentosos, formes farmacèutiques i afins, tals com cosmètics, perfums, productes dietètics, d'herboristeria o aliments especials i de drogueria. Així mateix poden treballar en l'obtenció de productes biotecnològics, tant en sectors que tinguen com principal activitat la utilització d'organismes vius o els seus components, com en aquelles altres que, fins i tot no sent la seua activitat principal, puguen innovar amb tècniques de producció biotecnològiques sobre alguns productes i processos.MÒDULS PROFESSIONALS

PRIMER CURS

1387. Organització i gestió de la fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

1388. Control de qualitat de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

1389. Operacions bàsiques en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1390. Principis de biotecnologia.

1391. Seguretat en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1392. Àrees i serveis auxiliars en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1398. Formació i orientació laboral.

CV0003. Inglés tècnic I-S. Horari reservat per a la docència en anglés

SEGON CURS

1393. Tècniques de producció biotecnològica.

1394. Tècniques de producció farmacèutica i afins.

1395. Regulació i control en la indústria farmacèutica, biotecnològica i afins.

1396. Condicionament i emmagatzematge de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

0191. Manteniment electromecànic en indústries de procés.

1397. Projecte de fabricació de productes farmacèutics, biotecnològics i afins.

1399. Empresa i iniciativa emprenedora.

CV0004. Inglés tècnic II-S. Horari reservat per a la docència en anglés

1400. Formació en centres de treball.

COM S'ACCEDEIX

Accés directe:

(Criteris en ordre de prioritat)
Estar en possessió del títol de Batxillerat LOMQE modalitat BC; de Batxillerat LOE modalitat BCT; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN o BTI; o haver superat les opcions A, B de COU.

Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Opcions C, D de COU o PREU superats.

Estar en possessió del títol de Tècnic/a de Formació Professional LOE /LOGSE amb prioritat per a qui haguera superat algun cicle de grau mitjà de la mateixa família professional a què pertanga el cicle al fet que pretenguen accedir.

Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a la qual es va accedir sense complir cap dels requisits anteriors.

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins

El títol de Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i Afins permet l'accés directe als ensenyaments conduents als títols universitaris de grau en les condicions d'admissió que s'establisquen.

TITULACIONS EQUIVALENTS:

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les següents titulacions:

Tècnic Especialista en Ajudant de Farmàcia, branca Química.

Tècnic Especialista en Tècnic en Farmàcia, branca Química.

Tècnic Superior en Fabricació de Productes Farmacèutics i Afins.