Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Industries AlimentàriesGrau BàsicQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar de forn i pastisseria. Auxiliar de pastisseria. Auxiliar de magatzem de pastisseria. Empleat / a d'establiment de pastisseria. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de venda.MÒDULS PROFESSIONALS


Processos bàsics de fleca.
Processos bàsics de pastisseria.
Dispensació en fleca i pastisseria.
Operacions auxiliars en la indústria alimentària.
Atenció al client.
Ciències aplicades I.
Ciències aplicades II.
Comunicació i societat I.
Comunicació i societat II.
Formació en centres de treball

COM S'ACCEDEIX

Podran accedir a aquests ensenyaments els alumnes i les alumnes que compleixin simultàniament els següents requisits:

Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els disset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'educació secundària obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver estat proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ: Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA.

Aquest títol professional bàsic permetrà l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ A QUÈ AQUEST TÍTOL PERMET L'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A L'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Aquest títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà de les famílies professionals de:

Hostaleria i Turisme, Indústries Alimentàries i Comerç i Màrqueting.