Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Hoteleria i TurismeGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar de forn i pastisseria. Auxiliar de pastisseria. Auxiliar de magatzem de pastisseria. Empleat/a d'establiment de pastisseria. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de venda.MÒDULS PROFESSIONALS

Processos bàsics de forn.

Processos bàsics de pastisseria.

Dispensació en forn i pastisseria.

Operacions auxiliars en la indústria alimentària.

Atenció al client.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DE FORN I PASTISSERIA.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals d':

Hoteleria i Turisme. Indústries Alimentàries. Comerç i Màrqueting.