Organismes

Portals

CICLE FORMATIU: MANTENIMENT AEROMECANIC DE HELICÒPTERS AMB MOTOR DE TURBINA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D'EDIFICIS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D'EDIFICIS

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVICIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITATGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Netejador/a domèstic/a. Cuiner/a domèstic/a. Planxador/a domèstic/a. Empleat/a de llar. Netejador/a. Peó especialista de neteja. Especialista de neteja. Netejador/a de cristalls.

 MÒDULS PROFESSIONALS

MÒDULS PROFESSIONALS

Manteniment de peces de vestir i roba de llar.

Cuina domèstica.

Neteja de domicilis particulars, edificis, oficines i locals.

Neteja amb màquines.

Activitats de suport a persones no dependents en la unitat convivencial.

Seguretat en l'àmbit domèstic.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en ACTIVITATS DOMÈSTIQUES I NETEJA D'EDIFICIS.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Tèxtil, Confecció i Pell. Hosteleria i Turisme. Servicis Socioculturals i a la Comunitat.