Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : FUSTERIA I MOBLE

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : FUSTERIA I MOBLE

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Fusta, Moble i SuroGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Muntador de productes d'ebenisteria en general. Muntador de mobles de fusta o semblants. Muntador productes de fusta excepte ebenisteria. Muntador d'envasos/embalatges de fusta i semblants. Acabador de mobles de fusta. Acuchillador-barnizador de parquet. Envernissador-lacador d'artesania de fusta. Envernissador-lacador de moble de fusta. Operador de tren d'acabat de moble. Embalador/empaquetador/etiquetador a mà. Peó de la indústria de la fusta i del suro. Tapisser de mobles.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curso:

Atenció al client.

Instal•lació d'elements de fusteria i moble.

Entapissat de mobles.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral.


Segundo curso:

Materials i productes tèxtils.

Acabats bàsics de la fusta.

Operacions bàsiques de mecanitzat de fusta i derivats.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball.


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en FUSTERIA I MOBLE.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Fusta, Moble i Suro. Edificació i Obra Civil. Fabricació Mecànica. Instal·lació i Manteniment. Transport i Manteniment de Vehicles. Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Marítimo-Pesquera.