Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Indústries AlimentàriesGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Peó de la indústria de l'alimentació i begudes. Preparador de matèries primeres. Operador de màquines per a elaborar i envasar productes alimentaris. Mosso de magatzem. Carretoner. Auxiliar de planta alimentària. Auxiliar de manteniment en indústria alimentària. Auxiliar de línia de producció. Auxiliar de magatzem. Auxiliar de neteja i desinfecció d'instal·lacions, aparells i material de laboratori. Ajudant de plantes residuals. Ajudant de plantes de tractament d'aigües.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curso:

Operacions Auxiliars de magatzematge.

Operacions Auxiliars en la indústria alimentària.

Elaboració de productes alimentaris.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i orientació laboral I.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa I).


Segon curs:

Neteja i manteniment d'instal•lacions i equips.

Operacions bàsiques de laboratori.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i orientació laboral II.

Formació en centres de treball (Unitat Formativa II).


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Indústries Alimentàries. Química. Vidre i Ceràmica. Fabricació Mecànica. Fusta, Moble i Suro.