Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

« Ves enrere

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA: MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ

FAMÍLIA PROFESSIONAL: TRANSPORT I MANTENIMENT DE VEHÍCLES, MARÍTIMOPESQUERAGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Auxiliar de fuster/a de ribera. Auxiliar de pintor/a d'embarcacions. Auxiliar de manteniment d'elements de plàstic reforçat amb fibra. Auxiliar de manteniment de sistemes mecànics d'embarcacions. Auxiliar de manteniment de sistemes elèctrics i electrònics d'embarcacions. Auxiliar de manteniment d'aparells d'embarcacions.

 MÒDULS PROFESSIONALS

Mecanitzat i soldadura.

Reparació estructural bàsica d'embarcacions esportives

Protecció i embelliment de superfícies d'embarcacions.

Manteniment bàsic de la planta propulsora i equips associats.

Manteniment bàsic de sistemes elèctrics i informàtics.

Manteniment bàsic d'aparells d'embarcacions esportives.

Ciències aplicades I.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat I.

Comunicació i societat II.

Formació en centres de treball.

 

COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.

 

TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en MANTENIMENT D'EMBARCACIONS ESPORTIVES I DE RECREACIÓ.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Transport i Manteniment de Vehicles. Maritimopesquera. Electricitat i Electrònica. Informàtica i Comunicacions. Fabricació Mecànica. Fusta, Moble i Suro. Instal·lació i Manteniment. Energia i Aigua. Indústries Extractives. Química.