Organismes

Portals

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : AGROJARDINERIA I COMPOSICIONS FLORALS

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : VIDRIERIA I TERRISSERIA

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÁSICA : VIDRIERIA I TERRISSERIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Vidre i CeràmicaGrau Bàsic 2000 horesQUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR

Emmotlador/a de ceràmica: coladors, muntadors, metxers. Operari/a de premsat plàstic. Operari/a de torn de calibrat. Operari/a de terrisseria. Pintor/a en línia de decoració manual de productes ceràmics. Operari/a de motles per a ceràmica artesanal. Operari/a de reproducció per modele de peces ceràmiques artesanals. Operador de productes de vidre. Tallador de vidre. Emmotlador de vidre pla ornamental (termoformado). Operador de fusing. Vidrier. Vidrier de vidrieres. Bufador. Modelador. Laminador. Tallador. Polidor de vidre. Gravador de vidre. Pintor decorador en vidre. Elaborador d'envasos de vidre per a la indústria. Transformador de vidre buit manual i semiautomàtic.MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs:

Atenció al client.

Reproducció de motles.

Conformat de peces ceràmiques.

Acabat de productes ceràmics.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa I).


Segon curs:

Mecanitzats manuals i aplicacions superficials.

Termoformado, fusing i vidrieres.

Mecanitzats manuals i semiautomàtics amb vidre fos i tubs de vidre.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II

Formació en Centres de Treball (Unitat formativa II).


COM S'ACCEDIX

Podran accedir a estes ensenyances els alumnes i les alumnes que complisquen simultàniament els requisits següents:

Tindre complits quinze anys, o complir-los durant l'any natural en curs, i no superar els dèsset anys d'edat en el moment de l'accés ni durant l'any natural en curs.

Haver cursat el primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d'Educació Secundària Obligatòria.

Haver sigut proposat per l'equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.


TITULACIÓ QUE S'OBTÉ

Títol Professional Bàsic en VIDRIERIA I TERRISSERIA.

Este títol professional bàsic permet l'accés a tots els cicles formatius de grau mitjà.


CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ ALS QUE ESTE TÍTOL PERMET l'APLICACIÓ DE CRITERIS DE PREFERÈNCIA PER A l'ADMISSIÓ EN CAS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Este títol tindrà preferència per a l'admissió a tots els títols de grau mitjà dels famílies professionals de:

Vidre i Ceràmica. Arts Gràfiques. Tèxtil, Confecció i Pell. Administració i Gestió. Comerç i Màrqueting.