Servei de Formació del Professorat

Servei de Formació del Professorat

Horari: Dilluns a Divendres: 9 a 14:30 h.
Telf.: 961 97 01 13 | Fax: 961 97 00 16

El Servei de Formació del Professorat té assignades les funcions de realitzar la promoció, actualització i millora contínua de la qualificació professional del professorat i l'adequació dels seus coneixements i mètodes a l'evolució de la ciència i de les didàctiques específiques, i la seua certificació, per mitjà de convocatòries públiques de formació i de programes de perfeccionament del professorat que impartix educació preescolar i ensenyaments escolars; proposar l'autorització d'activitats de formació; gestionar els recursos humans i econòmics dels Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (CEFIRE) de la Comunitat Valenciana, així com supervisar i coordinar les seues activitats; proposar l'homologació d'activitats de formació del professorat no universitari i l'expedició de certificats relatius a les referides activitats; efectuar el seguiment i la supervisió de les activitats formatives que realitzen les entitats col·laboradores; promoure i desenvolupar accions formatives en col·laboració amb altres administracions públiques;

 

Oferta formativa


Congressos


PLA DIRECTOR DE COEDUCACIÓ