Visualització de contingut web

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic: 1ª Edició

Consulta de resultats de les proves de nivell B1 en llengües estrangeres

Polse en l'enllaç per a conéixer els resultats de les proves de B1 realitzades el dia 22 de març:

 

ORDRE 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

 

RESOLUCIÓ de 3 de març de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la formació pedagògica i didàctica conduent a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

 

El Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic és un títol amb validesa en tot el territori nacional que habilita per a impartir docència en titulacions de Formació Professional a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no poden accedir als estudis de máster universitari.

Per a l'obtenció d'aquest certificat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports organitza una formació amb una càrrega total de 60 crèdits en què s'impartirà a distància la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica requerida per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, en el seu article 100, regulada per l'Orde 4/2016, d'1 de març.

Llistats definitus d'admesos i no admesos

Inici de la formació conduent al Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat tècnic

El curs on line estarà actiu en el següent enllaç a partir del dimarts 29 de març.

Heu d'accedir amb l'usuari i contrassenya que se us ha assignat d'ofici: DNI (amb lletra majúscula), tant per a l'usuari com per a la contrassenya. Quan accediu per primera vegada, editeu el vostre perfil i assegureu-vos de canviar la contrassenya.

Llistats provisionals d'admesos i no admesos

Presentació d'al·legacions

Del 17 al 21 de març de 2016, ambdós inclosos.
Mitjançant la presentació per registre d'entrada, adreçada al:

Servei de Formació del Professorat
Secretaria Autonòmica d' Educació i Investigació
Av. Campanar, 32 - 46015 - VALÈNCIA

Paral·lelament, s'adjuntarà còpia de dita al·legació (amb el segell de registre d'entrada) a un correu electrònic adreçat a cefire@gva.es, per tal d'agilitar-ne el tràmit.

Presentació de sol·licituds

Del 4 de març al 14 de març, ambdós inclosos. Per tal de recuperar la seua sol·licitud polse aquest enllaç

Terminis de la convocatòria

Període d'inscripció a la formació 4 - 14 març
Llista provisional admesos 17 març
Al·legacions (per registre d'entrada i còpia per correu-e) 17 – 21 març (5 dies naturals)
Prova B1 anglés (inscripció en el moment de la matrícula) 22 març
Llistat definitiu 23 març
Inici de la formació 29 març
Finalització de la formació 10 juliol

 

Aquesta formació va adreçada a:

 • Aquelles persones que posseesquen el títol de Formació Professional (FP), declarat a efectes de docència, que formen part del cos de professorat tècnic d'FP, bé en actiu, bé en borsa de treball, a la Comunitat Valenciana i que no puguen accedir als estudis de Màster regulats per l'Orde ECI/3858/2007. 

  Especialitats afectades:
  • Cuina i pastisseria
  • Estètica
  • Fabricació i instal·lació de carpinteria
  • Manteniment de vehicles
  • Perruqueria
  • Producció d'arts gràfiques
  • Servicis de restauració
  • Soldadura
  • Mecanitzat i manteniment de màquines
  • Patronatge i confecció
 • Persones que complisquen l'apartat anterior i que, a més, no hagen impartit docència amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, durant 12 mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'enseny ament reglat degudament autoritzats, en el nivell de professor tècnic d'FP. 
  S'ha detectat una errada en l'apartat 2 la convocatòria:
  On diu
  "No hagen treballat per un període superior a un curs lectiu amb data anterior a l'1 de setembre de 2014" 
  Ha de dir 
  "No hagen treballat per un període superior a 12 mesos amb data anterior a l'1 de setembre de 2014"
 • Persones que complisquen els apartats anteriors i que, a més, acrediten en el moment de la matrícula i com a requisit previ, el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
  • Aquells que, en el moment de la matrícula, no puguen acreditar el domini d'una llengua estrangera equivalent o superior al B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, hauran de sol·licitar la participació en una prova acreditativa prèvia al començament de la formació referida en aquesta resolució. El Servei de Formació del Professorat anunciarà en la seua pàgina web la data i lloc de realització d'aquesta prova.

Aquesta formació NO va adreçada a:

 • Aquesta formació no va adreçada al professorat tècnic, funcionari de carrera o no, que haja impartit docència en un centre públic o concertat durant més d'un any abans de l'1 de setembre de 2014.