Visualització de contingut web

Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic: 2ª EDICIÓ

ORDRE 4/2016, d'1 de març, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es determinen, a la Comunitat Valenciana, les institucions educatives que poden oferir els estudis conduents a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida en l'art. 100 de la LO 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster, i per la qual es modifica parcialment l'Ordre de 30.09.2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual es regula la convocatòria i el procediment per a la selecció de centres de pràctiques i s'estableixen orientacions per al desenvolupament del pràcticum dels títols oficials de màster que habiliten per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

 

Resolució de 23 de març de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la formació pedagògica i didàctica preparatòria per a l'obtenció de la certificació oficial que acredite estar en possessió de la formació equivalent a l'exigida en l'article 100 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, per a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no puguen accedir als estudis de màster que habilite per a l'exercici de les professions de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

 

El Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a Professorat Tècnic és un títol amb validesa en tot el territori nacional que habilita per a impartir docència en titulacions de Formació Professional a aquelles persones que, per raons derivades de la seua titulació, no poden accedir als estudis de máster universitari.

Per a l'obtenció d'aquest certificat, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esports organitza una formació amb una càrrega total de 60 crèdits en què s'impartirà a distància la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica requerida per la Llei Orgànica 2/2006 de 3 de maig, en el seu article 100, regulada per l'Orde 4/2016, d'1 de març.

Llistats definitius d'admesos i no admesos

Llistats provisionals d'admesos i no admesos

Presentació d'al·legacions

Del 18 al 22 d'abril de 2016, ambdós inclosos.
Mitjançant la presentació per registre d'entrada, adreçada al:

Servei de Formació del Professorat
Secretaria Autonòmica d' Educació i Investigació
Av. Campanar, 32 - 46015 - VALÈNCIA

Paral·lelament, s'adjuntarà còpia de dita al·legació (amb el segell de registre d'entrada) a un correu electrònic adreçat a cefire@gva.es, per tal d'agilitar-ne el tràmit.

Presentació de sol·licituds

De l'1 a l'11 d'abril, ambdós inclosos. Per tal de d'omplir/recuperar la seua sol·licitud polse aquest enllaç

Terminis de la convocatòria

Període d'inscripció a la formació 1 - 11 abril
Llista provisional admesos 18 abril
Al·legacions (per registre d'entrada i còpia per correu-e) 18 – 22 abril (5 dies naturals)
Llistat definitiu 25 abril
Inici de la formació 25 abril
Finalització de la formació 10 juliol

 

Aquesta formació va adreçada a:

 • Aquelles persones que posseesquen el títol de Formació Professional (FP), declarat a efectes de docència, que formen part del cos de professorat tècnic d'FP de la Comunitat Valenciana, bé en actiu, bé en borsa de treball, i que no puguen accedir als estudis de Màster regulats per l'Orde ECI/3858/2007. 

  Especialitats afectades:
  • Cuina i pastisseria
  • Estètica
  • Fabricació i instal·lació de carpinteria
  • Manteniment de vehicles
  • Perruqueria
  • Producció d'arts gràfiques
  • Servicis de restauració
  • Soldadura
  • Mecanitzat i manteniment de màquines
  • Patronatge i confecció
 • Persones que complisquen l'apartat anterior i que, a més, no hagen impartit docència amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, durant 12 mesos en períodes continus o discontinus en centres públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en el nivell de professor tècnic d'FP.
 • Persones que complisquen els apartats anteriors i que, a més, acrediten en el moment de la matrícula i com a requisit previ, el domini d'una llengua estrangera equivalent al nivell B1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.

Aquelles persones que no puguen acreditar en el moment de la matrícula, i com a requisit previ, el domini d'una llengua estrangera equivalent o superior al nivell B1 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, podran accedir a aquesta formació, obtenint-ne el certificat a partir del moment que aporten certificat oficial acreditatiu del nivell de llengua estrangera requerit i emés per les entitats reconegudes pel decret 61/2013 i normativa que el desplegue, i sempre abans de la finalització del curs 2016-17.

Aquesta formació NO va adreçada a:

 • Aquesta formació no va adreçada al professorat tècnic, funcionari de carrera o no, que haja impartit docència en un centre públic o concertat durant més de 12 mesos abans de l'1 de setembre de 2014.