Visualització de contingut web

Plan de formación lingüisticotécnica

Per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià, el professorat haurà de complir les condicions següents:

 1. Tindre una competència lingüística mínima en la llengua corresponent.
 2. Demostrar la seua competència professional per a l'ensenyament en valencià o en llengua estrangera, respectivament.

 

Titulació administrativa Formació lingüística prèvia Faculta per a...
  C1 en Valencià (Nivell Mitjà JQCV o certificat universitari equivalent)
 • l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
 • impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària
 • impartir el mòdul de Valencià en el cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes

És requisit mínim per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular

  C2 en Valencià (Nivell Superior JQCV o certificat universitari equivalent)
 • el mateix que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
 • impartir el mòdul de Valencià en el cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes
  B2 en la llengua estrangera corresponent *
 • l'ensenyament en la llengua estrangera corresponent, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

Serà requisit mínim a partir del curs 2016-2017

 

* En Educació Infantil i Primària regulat per les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'establixen les especialitats docents del cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

* En Ensenyaments Secundaris i de Règim especial regulat per la disposició addicional quinta del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es definixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i les Ensenyances de règim especial i s'establixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyança secundària.