Visualització de contingut web

Certificat de capacitació per a l'Ensenyament en llengua estrangera

Acreditació de la competència lingüística mínima

 1. Certificats de superació dels distints nivells dels ensenyaments d'idiomes, expedits per les Escoles Oficials d'Idiomes, amb equivalència al nivell B2 del MECR (Cicle Superior o Nivell Avançat)
 2. Certificats expedits per les universitats del sistema educatiu espanyol i les institucions nacionals i estrangeres que es recullen en l'annex I de l'Orde 17/2003, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
 3. Certificats expedits per la direcció general amb competències en formació del professorat.

Els dos últims certificats han de complir els criteris següents i així hi haurà de constar:

 1. Les accions formatives es dissenyaran amb l'objectiu que les persones que les cursen aconseguisquen un determinat nivell de competència lingüística, segons es definixen estos nivells en el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
 2. Després de cada acció formativa, haurà d'haver-hi una prova terminal que permeta realitzar l'avaluació del domini de la competència lingüística de la persona, que no de l'aprofitament de l'activitat de formació.

  Per a això, en la prova terminal s'haurà de realitzar una avaluació del domini de les següents destreses definides en el MECR:

  1. Comprensió auditiva.
  2. Comprensió de lectura.
  3. Interacció oral.
  4. Expressió oral.
  5. Expressió escrita.

  En aquells casos en què es considere necessari, les destreses d'expressió oral i d'interacció oral podran avaluar-se conjuntament.

 3. La prova terminal haurà de dissenyar-se i avaluar-se basant-se en els descriptors definits per a cada nivell en el MECR.

Es consideren complits estos criteris en els certificats expedits per les EOI i per les entitats que figuren en l'annex I de l'Orde 17/2003, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per les adscrites a l'Associació d'Examinadors de Llengües a Europa (ALTE) i per les universitats espanyoles que seguisquen el model d'acreditació d'exàmens de l'Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES).

No seran vàlids els certificats d'aprofitament d'activitats formatives o certificats que siguen expedits sense una avaluació prèvia de la competència lingüística.

Expedició i registre de les titulacions administratives

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Superació d'una prova convocada per la direcció general amb competències en matèria de formació del professorat, que avalue els coneixements i el domini de la metodologia d'acord amb els objectius i continguts establits en l'annex II de l'Orde 17/2003, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport .

Des del Servei de Formació del Professorat es convocaran cursos per a la preparació de la prova esmentada.

Destinataris de la formació: els recollits en l'apartat 2 de l'article 4 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives:

 1. El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d'Educació.
 2. Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.
 3. Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i este personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.

Una vegada superada la prova, la titulació administrativa s'emetrà d'ofici sempre que la informació referida a la competència lingüística dels participants conste en l'expedient de la persona interessada.

Accés a l'imprés de sol·licitud

Universitats de la Comunitat Valenciana

Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència professional establits en l'annex II de l'Orde 17/2003, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Formació necessària en cap cas podrà ser inferior a 24 crèdits o 24 crèdits ECTS, que ha d'ajustar-se als continguts de competència professional establits en l'annex II d'esta orde.

Accés a l'imprés de registre