Visualització de contingut web

Certificat de capacitación per a l'Ensenyament en Valencià

Acreditació de la competència lingüística mínima

Certificat de Grau Mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (C1 MECR), o certificat universitari equivalent.

Expedició de les titulacions administratives

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Superació d'una prova convocada per la direcció general amb competències en matèria de formació del professorat, que avalue els coneixements i el domini de la metodologia d'acord amb els objectius i continguts establits en l'annex II de l'Orde 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Des del Servei de Formació del Professorat es convocaran cursos per a la preparació de la prova esmentada.

Destinataris de la formació: els recollits en l'apartat 2 de l'article 4 de l'Orde 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives:

a. El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen les ensenyances regulades per la Llei Orgànica d'Educació.

b. Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten servicis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

c. Personal que haja finalitzat els graus i màster que conduïxen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les borses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i este personal no supose més del 50 % de participació en l'activitat.

Una vegada superada la prova, la titulació administrativa s'emetrà d'ofici sempre que la informació referida a la competència lingüística dels participants conste en l'expedient de la persona interessada.

Universitats de la Comunitat Valenciana

Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència professional establits en l'annex II de l'Orde 17/2003, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Formació no inferior a 24 crèdits o 24 crèdits ECTS, que ha d'justar-se als continguts de competència professional establits en l'annex II d'esta orde.