Visualització de contingut web

Formació per a direccions de centres escolars

La funció directiva és fonamental per a orientar, mobilitzar, dinamitzar i canalitzar les actuacions que s'articulen en el centre. Els Equips directius són les persones idònies per a actuar i motivar a la participació en estos processos organitzatius i poden condicionar l'èxit en l'organització escolar. Una direcció competent és un factor important d'eficàcia escolar.

La Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, modifica l'apartat 1 de l'article 134 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i estableix com a requisit per a poder participar en el concurs de mèrits per a l'accés a la funció directiva en els centres docents públics estar en possessió del certificat acreditatiu d'haver superat un curs de formació sobre el desenvolupament d'aquesta funció.

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva i el curs d'actualització de competències directives establits en l'article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre. [2019/5453]

Llista definitiva de les persones admeses i excloses en el procediment regulat per la RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el curs de formació sobre el desenvolupament de la funció directiva i el curs d'actualització de competències directives establits en l'article 1 del Reial decret 894/2014, de 17 d'octubre, a la qual s'incorporaran d'ofici les persones  que hagen sigut nomenades provisionalment per a exercir la direcció del seu centre en el curs 2019-2010 i que no disposen de l'acreditació per a exercir-la.
 

Qualsevol reclamació, consulta o renuncia a continuar en la convocatòria caldrà dirigir-la a través del correu directors@gva.es.

Les persones que van a participar en qualsevol dels cursos convocats rebran un correu electrònic a la seua adreça @gva.es amb la informació relativa al lloc, data i horari de la primera sessió presencial. L'assistència a eixa sessió és obligatòria i caldrà comunicar a la direcció del CEFIRE corresponent qualsevol incidència al respecte. Les persones que renuncien a la participació en el curs hauran de comunicar per escrit a la direcció del CEFIRE corresponent la seua renuncia.