Visualització de contingut web

Estades formatives en empreses

RESOLUCIÓ de 18 gener de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca la realització d'estades de formació per al professorat amb atribució docent en Formació Professional i d'ensenyaments artístics professionals i esportius en empreses, organitzacions o institucions ubicades en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana o en la resta del territori espanyol durant l'any 2019 (DOGV: 31.01.2019)

Les estades formatives podran realitzar-se entre l'1 d'abril i el 31 de juliol de 2019.

Llistats provisionals de seleccionats i exclosos:

 

Per a la consulta de les puntuacions i comprovació de l'estada, així com dels motius d'exclusió,si n'hi hagués, haurà de consultar el següent enllaç
Reclamacions: Fins al  22  de març de 2019 inclòs, davant la comissió de selecció, al correu electrònic estadesempreses@gva.es, adjuntant la documentació o informació que considere oportuna al.legar.
La resolució definitiva de la Secretària Autonòmica d'Educació i Investigació es farà pública en aquesta pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Formació del Professorat.

Accedir al formulari