Visualització de contingut web

Pla Anual de Formació

Dates i terminis

Inscripció de les persones coordinadores de formació dels centres educatius
Les persones que assumisquen la coordinació de formació dels centres educatius accediran al formulari del Programa Anual de Formació i emplenaran les seues dades (1a pantalla). És imprescindible que els nous coordinadors i les noves coordinadores realitzen aquesta tasca per tal de poder inscriure'ls al curs de formació inicial.
  • Del dia 12 al dia 19 de setembre
Formació per a coordinadores i coordinadors de formació dels centres educatius
Cada CEFIRE territorial convocarà reunions informatives dirigides a les persones coordinadores de formació dels centres de la seua zona d'influència durant el mes de setembre.
Les persones que desenvolupen aquesta tasca per primera vegada hauran de realitzar el curs de formació inicia convocat des dels CEFIRE.
  • Reunions informatives: abans del 30 de setembre.
  • Curs de formació inicial: a determinar.
Redacció del Programa Anual de Formació
El PAF s'emplenarà mitjançant el formulari. La seua redacció haurà d'estar finalitzada abans d'aprovar i lliurar la PGA.

 
  • Inici: 12 de setembre.
  • Finalització: abans de l'aprovació de la PGA.
Modalitats formatives incloses al PAF dels centres educatius: projectes de formació en centres, grups de treball i seminaris
Aquestes modalitats es convocaran per Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (Pendent de publicació).
Els projectes de formació en centres es podran sol·licitar a través del mateix formulari que per a la sol·licitud i gestió del Programa Anual de Formació.
Els grups de treball i els seminaris s'hauran de sol·licitar a través del formulari corresponent.

 
  • Del 5 al 23 d'Octubre

Pla Anual de Formació del Professorat

El Pla Anual de Formació Permanent del professorat (PAF) és l'instrument que estableix els objectius, defineix les línies estratègiques i la planificació de la formació permanent del professorat no universitari amb caràcter anual i, en concret per al curs 2018-2019, per a tota la Comunitat Valenciana.
El Pla Anual de Formació Permanent es desenvolupa en 3 nivells de concreció:

Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport Pla Anual de Formació (PAF) Oferta general per a tot el professorat de la Comunitat Valenciana, oferida des de la conselleria o des dels CEFIRE de forma coordinada.
CEFIRE Pla Anual d'Actuació (PAA) Concreció de l'oferta general establerta per la conselleria i actuacions formatives pròpies de la seua zona d'influència a partir de les necessitats detectades.
Centres educatius Programa Anual de Formació (PAF) Eina per establir les activitats de formació permanent que es desenvoluparan durant el curs escolar. Formarà part de la Programació General Anual (PGA), tindrà com finalitat assolir els objectius establerts en el Projecte Educatiu de Centre (PEC) i s'avaluarà a través de la memòria final de curs.
La direcció dels centres educatius públics designara, d'entre els membres del claustre, una coordinadora o un coordinador de formació. Aquesta persona, amb les ferramentes proporcionades per la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació i amb l'ajuda de l'assessoria de referència de la xarxa CEFIRE, recopilarà les necessitats formatives del claustre i elaborarà i gestionarà el Programa Anual de Formació per al curs 2018-2019 en funció de les necessitats detectades i les propostes incorporades al Pla d'Actuació per a la Millora (PAM).