Visualització de contingut web

Pla de formació lingüisticotècnica

PLA FORMATIU PER A LA CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ

DEL PROFESSORAT INTERÍ I PROFESSORAT DE RELIGIÓ 2018

 

 

Amb l'objectiu de possibilitar l'obtenció del Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha posat en marxa un pla formatiu extraordinari destinat al professorat interí inscrit a les borses corresponents dels cossos de mestres, de professors d'Educació Secundària i de professors Tècnics de Formació Professional, que haja treballat durant el curs 2016-2017 o 2017-2018, així com al professorat de religió dels centres públics dependents de la Generalitat Valenciana.

 

Aquest pla formatiu permetrà a aquest col·lectiu del professorat:

 

1. Presentar-se a la prova de Capacitació per a l'Ensenyament de Valencià de 5 de maig de 2018 prevista en la Convocatòria de 15 de novembre (inscripció d'ofici).

 

2. Si no disposa de titulació de valencià de nivell C1, realitzar una prova extraordinària el 21 d'abril de 2018 per obtindre el Certificat de nivell C1 (Grau Mitjà) de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. (Inscripció d'ofici).

 

3. Participar en un curs intensiu en línia de preparació del C1 entre el 5 de març i el 16 d'abril. Per a inscriure's en aquest curs clique ACÍ.

 

Trobarà tota la informació relativa a aquest pla formatiu als següents documents:

 

Pla formatiu per a la capacitació en valencià

Diagrama explicatiu

 

 

PROVA DE GRAU MITJÀ (NIVELL C1): 

 

NOVETATConsulta de resultats.

 

Data i hora: 21 d'abril de 2018, a les 9:00 hores

 

Lloc de realització: Universitat Politècnica de València, Escola d'Enginyeria Informàtica

 

Distribució d'alumnes per aula: clica ací

 

Participants inscrits d'ofici: per comprovar que estàs inscrit /a d'ofici en aquesta prova clica ACÍ. Si no figures com a aspirant, comprova que has posat el DNI correctament i que compleixes els requisits de participació.

 

Estructura de la prova:

Àrea 1 (comprensió lectora: 10 preguntes tipus test) 10 % del total de la prova

Àrea 2 (estructures lingüístiques: 60 preguntes tipus test) 30 % del total de la prova

Àrea 3 (expressió escrita: redacció i dictat) 30 % del total de la prova

Àrea 4 (expressió i interacció oral) 30 % del total de la prova

La puntuació mínima per a superar l'àrea 4 és del 60 %. Per a superar tota la prova cal obtindre una puntuació en la mitjana ponderada de les quatre àrees d'un mínim del 60 %.

NOVETATConsulta de resultats.

 

PROVA DE CAPACITACIÓ PER A L'ENSENYAMENT EN VALENCIÀ:

 

Data i hora: 5 de maig de 2018, a les 9:30 hores

 

Lloc de realització: CEFIRE de València

 

Distribució d'alumnes per aula: Clica ací

 

Participants inscrits d'ofici: per comprovar que estàs inscrit /a d'ofici en aquesta prova clica ACÍ. Si no figures com a aspirant, comprova que has posat el DNI correctament i que compleixes els requisits de participació.

 

Estructura de la prova:

L'estructura de la prova i els criteris d'avaluació són els mateixos que els de les proves regulades per la convocatòria de 15 de noviembre de 2017.

Per a la preparació de la prova es poden fer servir els materials disponibles en aquest curs d'autoformació.

PLA PER A LA CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ. ESTIU 2017

 

IMPORTANT: La prova de nivell C1 de valencià es realitzarà el dia 9 de setembre a les 9 hores a la Universitat Politècnica de València.
Per a saber l'aula d'examen cliqueu ací.

 

NOVETAT: Consulta de resultats.

 

Les persones que hagen aprovat l'examen de certificació del nivell C1 de Valencià a la convocatòria de setembre de les Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana no cal que aporten el certificat de notes per acreditar el nivell de C1. Aquesta titulació serà incorporada d'ofici pel Servei de Formació del Professorat per a la realització de la prova de Capacitació en Valencià.

 

La Resolució de 5 de juny de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, per al curs 2017/2018, regula que aquest professorat interí que no acredite estar en possessió del Certificat de Capacitació de Valencià s'haurà de desactivar fins que obtinga aquesta acreditació, moment en què es podrà activar de nou en el mateix lloc que ocupava en la borsa de treball i podrà participar en els procediments que es convoquen.

Així mateix, havent finalitzat el període transitori per al professorat de religió amb destinació als centres públics d'Educació Primària i Educació Secundària dependents de la Generalitat Valenciana segons la disposició transitòria única de l'Ordre 90/2013 de 6 de novembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, aquest professorat haurà d'explicar també amb el requisit lingüístic de valencià a partir de l'1 de setembre de 2017.

Amb tota aquesta regulació, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha determinat un pla per obtenir el corresponent Certificat de Capacitació de Valencià al més aviat possible, al professorat interí inscrit a les borses corresponents dels cossos de mestres, de professors d'Educació Secundària i de professors Tècnics de Formació Professional, que haja treballat durant el curs 2016-2017, així com al professorat de religió dels centres públics dependents de la Generalitat Valenciana.

Les llistes de professorat interí i professorat de religió descrit anteriorment apareixen als següents annexos:

Revisats els llistats anteriors, adjuntem els llistats actualitzats:

El pla descrit anteriorment consisteix en:

A. OBTENCIÓ DEL NIVELL C1 DE VALENCIÀ

1. PROVA

Una prova de nivell de valencià C1 que es realitzarà el dia 9 de setembre a les 9 hores del matí a la Universitat Politècnica de València. Es consideren inscrits en aquesta prova tot el professorat que apareix en els annexos.

2. CURS

Per a la realització d'aquesta prova el professorat indicat anteriorment podran realitzar un curs de nivell de coneixement de C1 de valència, els mesos de juliol i agost en la modalitat en línia. La inscripció a aquest curs s'ha de realitzar al següent enllaç fins al dia 25 de juny.
 

B. OBTENCIÓ DE LA CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

1. PROVA

Una prova per a l'obtenció del certificat de capacitació que es realitzarà el dia 30 de setembre de 2017. Es consideren inscrits en aquesta prova tots el professorat indicat anteriorment que apareix als annexos. Encara que per realitzar aquesta prova hauran d'acreditar aquesta en possessió del certificat de valencià del C1 abans del 30 de setembre de 2017.

2. CURS

 • Per a la realització d'aquesta prova el professorat indicat anteriorment podran realitzar un curs de capacitació de valencià durant el mes de juliol en la modalitat en línia.
 • La inscripció a aquest curs de capacitació es realitzarà entrant als enllaços de les seus següents:   València, Alacant, Castelló, Elda, Oriola, Torrent, Vinaròs i Xàtiva.
 • Les sol·licituds es realitzaran en una única seu.

Reclamacions a les llistes de professorat interí dels cossos de mestres, professors d'Educació Secundària, professors Tècnics de Formació Professional, així com al professorat de religió dels centres públics dependents de la Generalitat Valenciana.


ORDE 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries

Per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera i el Diploma de Mestre de Valencià, el professorat haurà de complir les condicions següents:

 1. Tindre una competència lingüística mínima en la llengua corresponent.
 2. Demostrar la seua competència professional per a l'ensenyament en valencià o en llengua estrangera, respectivament.
Titulació administrativa Formació lingüística prèvia Faculta per a...
Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
  C1 en Valencià (Nivell Mitjà JQCV o certificat universitari equivalent)
 • l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
 • impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària
 • impartir el mòdul de Valencià en el cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes

És requisit mínim per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular

Diploma de Mestre de Valencià
  C2 en Valencià (Nivell Superior JQCV o certificat universitari equivalent)
 • el mateix que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
 • impartir el mòdul de Valencià en el cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes
Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera
  B2 en la llengua estrangera corresponent*
 • l'ensenyament en la llengua estrangera corresponent, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

Serà requisit mínim a partir del curs 2018-2019

 

* En Educació Infantil i Primària regulat per les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'establixen les especialitats docents del cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

* En Ensenyaments Secundaris i de Règim especial regulat per la disposició addicional quinta del Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es definixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i les Ensenyances de règim especial i s'establixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyança secundària.