Visualització de contingut web

Pla de formació lingüistica i tècnica

ORDRE 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en els ensenyaments no universitaris en la Comunitat Valenciana

Per a obtindre el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera i el Diploma de Maestro de Valencià, el professorat haurà de complir les següents condicions:

 1. Tindre una competència lingüística mínima en la llengua corresponent.
 2. Demostrar la seua competència professional per a l'ensenyament en valencià o en llengua estrangera, respectivament.

 

Titulació administrativa Formació lingüística previa Faculta per a... Expedició de les titulacions administratives
  Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
  C1 en Valencià (Nivell Mig JQCV o certificat universitari equivalent)
 • l'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en tots els ensenyaments no universitàries regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació
 • impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària
 • impartir el mòdul de Valencià en el cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes

És requisit mínim per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular

Expedició de les titulaciones administratives

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

Superació d'una prova convocada per la direcció general amb competències en matèria de formació del professorat, que avalue els coneixements i el domini de la metodologia d'acord amb els objectius i continguts establits en l'annex II de l'Ordre 17/2013 de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Des del Servei de Formació del Professorat es convocaran cursos per a la preparació d'aquesta prova.

Destinataris de la formació: els recollits en l'apartat 2 de l'article 4 de l'Ordre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives:

a. El personal docent i el personal tècnic educatiu amb destinació en centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana en què s'impartisquen els ensenyaments regulats per la Llei orgànica d'Educació.

b.Personal docent i personal tècnic educatiu amb destinació en centres no universitaris des dels quals es presten serveis tècnics de suport educatiu als centres indicats en l'apartat anterior.

c.Personal que haja finalitzat els graus i màster que condueixen a l'obtenció de la titulació docent, sempre que es troben inscrits en alguna de les bosses de personal docent de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació i aquest personal no supose més del 50% de participació en l'activitat.

Universitats de la Comunitat Valenciana

Superació del pla de formació lingüística i didàctica ajustat als continguts de competència professional establits en l'annex II de l'Ordre 17/2013 de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

 

  Diploma de Mestre de Valencià
  C2 en Valencià (Nivell Superior JQCV o certificat universitari equivalent)
 • el mateix que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià
 • impartir el mòdul de Valencià en el cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes
  Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Llengua Estrangera
  B2 en la llengua estrangera corresponent
 • l'ensenyament en la llengua estrangera corresponent, com a llengua vehicular, en les àrees, matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'impartisquen en els ensenyaments no universitaris regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació

Serà requisit mínim a partir del curs 2027-2028

En Educación Infantil y Primaria regulado por las disposiciones adicionales segunda y tercera del  Reial decret 1594/2011, de 4 de novembre, pel qual s'estableixen les especialitats docents del cos de Mestres que exercisquen les seues funcions en les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primària regulades en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

En Ensenyament Secundari i de Règim especial regulat per la disposició addicional cinquena del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

Una vegada superada la prova, la titulació administrativa s'emetrà d'ofici sempre que la informació referida a la competència lingüística dels participants conste en l'expedient de la persona interessada.