Pla formatiu Competència comunicativa en anglés

La societat europea actual es caracteritza per la seua diversitat cultural i lingüística, en què comunicar-se es converteix en una necessitat prioritària per l'enteniment intercultural i la cohesió social. Als últims anys, és cada vegada major la importància de les llengües estrangeres en relació amb els nous desafiaments relacionats amb la construcció de la identitat plurilingüe i pluricultural d'Europa del segle XXI.

L'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres s'han convertit doncs en un objectiu educatiu ja que, d'una banda, contribuïxen a l'educació integral de l'alumnat i, d'una altra, fomenten l'enteniment entre pobles i la relació amb cultures diferents.

La Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat, conscient de la importància dels idiomes estrangers i seguint les recomanacions del Consell d'Europa, aposta per fomentar el plurilingüisme en els centres escolars, introduint l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües estrangeres, l'anglés fonamentalment, en edats cada vegada més primerenques.

Conscient també que esta formació ha d'estendre's a tot el professorat de la Comunitat Valenciana, la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Qualitat Educativa de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, a través del Servici de Formació del Professorat (SFP) i de la xarxa de Centres de Formació, Innovació i de Recursos Educatius (CEFIRE), proposa un Pla de Formació en Llengües Estrangeres. Este Pla es compon de diverses accions diferenciades però relacionades entre sí:

  • Un itinerari de formació lingüística en Valencià.
  • Un itinerari de formació lingüística en anglés, a través de cursos semipresencials.
  • Un programa integral de suport a l'ensenyament i a l'aprenentatge de llengües consistent en una formació metodològica (TILC).

La formació permanent del professorat en llengües estrangeres és una de les prioritats del Pla de Formació del Professorat, on es busca potenciar la millora de la seua ensenyança i els programes plurilingües. Així en l'Article 12. Formació del professorat del DECRET 127/2012, de 3 d'agost, del Consell, pel qual es regula el plurilingüisme en l'ensenyança no universitària en la Comunitat Valenciana. [2012/7817] s'establix que la Conselleria competent en matèria d'educació facilitarà la formació contínua del professorat en valencià i en anglés, a través de la Direcció General competent en matèria de formació del professorat.