Visualització de contingut web

Fons Social Europeu

Què són els fons estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988. 

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, en superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu nº 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de comeptitividad regional i ocupació.

Què és el Fons Social Europeu?

El Fons Social Europeu és el principal instrument de la Unió Europea per al desenrotllament dels recursos humans i la millora del funcionament del mercat de treball en la Unió.

Com actua el Fons Social Europeu?

A la vista de la demanda i l'oferta del mercat de treball, l'ajuda del FSE es concedix de conformitat amb les necessitats formació i d'ocupació dels ciutadans de la Unió i d'acord amb les necessitats dels recursos humans de certes regions.

Fons Social Europeu 2014-2020

Iinstruccions per a la gestió i justificació de les actuacions cofinançades pel Fons Social Europeu curs 2016-2017.

 

Oficina Virtual:

 • Accés:
 1. Prémer sobre el següent enllaç per a accedir a : l'Oficina Virtual

 2. Prémer en Centres Educatius. 

 3. Finalment, prémer en Centres Públics.

 

Jornades informatives FSE curs 2016-2017

     Convocatòria Castelló, 2 de desembre de 2016

     Convocatòria València, 14 de desembre de 2016

     Convocatòria Alacant, 15 de desembre de 2016

 

 • FP Bàsica

 1. Cartell informatiu: "Centre amb accions de formació de FPB cofinançades pel Fons Social Europeu".
 2. Tríptic de cofinançament en la comunitat valenciana de la FPB.
 3. Guia d'informació i publicitat de la FPB.
 4. Comunicació a l'alumnat sobre el cofinançament de la Formació Professional Bàsica
 5. Acta de reunió per a la comunicació individual a professor substitut
 6. Acta extraordinària de reunió de Consell Escolar
 7. Acta extraordinària del Claustre del professorat
 8. Guia d'Itaca

 

 • FP de GM, GS i la FP Bàsica de 2ª Oportunitat 

 1. Cartell informatiu: "Centre amb accions de FP cofinançades pel Fons Social Europeu".
 2. Tríptic de cofinançament en la comunitat valenciana de la FP.
 3. Guia d'informació i publicitat de la FP.
 4. Comunicació a l'alumnat sobre el cofinançament de FP GM, GS i FP Bàsica de 2ª Oportunitat.
 5. Acta de reunió per a la comunicació individual a professor substitut
 6. Acta extraordinària de reunió de Consell Escolar
 7. Acta extraordinària del Claustre del professorat
 8. Guia d'Itaca

 

 

 

Educació Secundària Obligatòria Formació Professional
Documentació adicional Documentació adicional

 

El Fons Social Europeu, finalitzat el període 2007-2013, passa a definir de nou la seua missió i àmbit d'aplicació per al període 2014-2020 per mitjà del Reglament (UE) núm. 1304/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre del 2013, relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el Reglament (CE) núm. 1081/2006 del Consell [Diari Oficial L347 de 20.12.2013]. 

 

Objectius del FSE:

 • Promoure uns nivells elevats d'ocupació i de qualitat de l'ocupació
 • Millorar l'accés al mercat laboral
 • Fomentar la mobilitat geogràfica i professional dels treballadors
 • Facilitar als treballadors la seua adaptació al canvi industrial i als canvis dels sistemes de producció necessaris per a garantir un desenrotllament sostenible
 • Propiciar un elevat nivell d'educació i formació per a tots
 • Recolzar la transició de l'educació a l'ocupació entre els jóvens
 • Lluitar contra la pobresa
 • Patrocinar la inclusió social
 • Fomentar la igualtat de gènere, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats
 • Contribuir a donar resposta a la prioritats de la UE en matèria de millora de la cohesió econòmica, social i territorial

 

Prioritats:

 • Accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives
 • Integració sostenible en el mercat de treball dels jóvens, en particular d'aquells sense treball i no integrats en els sistemes d'educació i formació
 • Treball per compte propi, l'esperit emprenedor i la creació d'empreses
 • Igualtat entre hòmens i dones en tots els àmbits: accés a l'ocupació, progressió en la carrera professional, conciliació de la vida laboral i la vida privada i la mateixa remuneració per igual treball
 • Adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi
 • Envelliment saludable i actiu
 • Modernització de les institucions del mercat de treball públiques i privades
 • Inclusió activa, amb vista a promoure la igualtat d'oportunitats, així com la participació activa i la millora de la possibilitat de trobar una ocupació
 • Inversió en capacitat institucional i en eficàcia de les administracions i servicis públics a escala nacional, regional i local

 

Per a això, el reglament anterior es recolza en la següent normativa:

 • REGLAMENT (UE) Número 1303/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 17 de desembre del 2013, pel qual s'establixen disposicions comunes relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió, al Fons Europeu Agrícola de Desenrotllament Rural i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i pel qual s'establixen disposicions generals relatives al Fons Europeu de Desenrotllament Regional, al Fons Social Europeu, al Fons de Cohesió i al Fons Europeu Marítim i de la Pesca, i es deroga el Reglament (CE) Número 1083/2006 del Consell (Diari Oficial de la Unió Europea L 347, de 20 de desembre del 2013)
 • REGLAMENT D'EXECUCIÓ (UE) Número 821/2014 de la Comissió, de 28 de juliol del 2014, pel qual s'establixen disposicions d'aplicació del Reglament (UE) Número 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa a les modalitats concretes de transferència i gestió de les contribucions del programa, la presentació d'informació sobre els instruments financers, les característiques tècniques de les mesures d'informació i comunicació de les operacions, i el sistema per al registre i l'emmagatzemament de dades

 

  Comunicació 2014-2020

 

Enllaços d'interès

 

Logotip Versions Logotip Versions
FSEpos_val.jpg A_CON.jpg
FSE2col_val.jpg B_CON.jpg
FSEBN_val.jpg C_CON.jpg
FSEhor_val.jpg
FSE hor_neg_val.jpg

 

 1.