Visualització de contingut web

Informació General

NORMATIVA QUE REGULA L'ENSENYAMENT D'DIOMES

Les ensenyances d'idiomes tenen com a objecte capacitar a l'alumnat per a l'ús adequat dels diferents idiomes, fora de les etapes ordinàries del sistema educatiu. Estes ensenyances s'organitzen en els nivells següents: bàsic, intermedi i avançat.

  • RESOLUCIÓ de 2 de març de 2016 de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual s'establix el calendari i el procés d'inscripció i matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) dels ensenyaments d'idiomes de règim especial en les escoles oficials d'idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2016.
  • RESOLUCIÓ de 22 de setembre de 2015, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es reconeixen les entitats que acrediten competència en llengües estrangeres i que han superat el procés de reconeixement en els mesos de juny i juliol de 2015, en virtut del Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, i d'acord amb la Resolució de 24 de novembre de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement d'entitats que acrediten competència lingüística en llengües estrangeres en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en 2015.

 

novetat