Visualització de contingut web

Proves homologades

  • RESOLUCIÓ de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a l'efecte de l'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades, i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 14.04.2011)
  • CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 31 de març de 2011, de la Direcció General d'Ordenació i Centres Docents, per la qual s'establix l'adscripció entre centres a efectes d'expedició del certificat acreditatiu d'haver superat el nivell bàsic d'idiomes de règim especial a través de les proves homologades i es dicten instruccions per a la seua sol·licitud. (DOCV 21.06.2011)
  • ORDE 20/2011, de 24 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de Nivell Bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana. (DOCV 08.11.2011)
  • RESOLUCIÓ de 18 d'octubre de 2016, del director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, per la qual es nomenen els membres de la comissió mixta prevista en l'Orde 20/2011, de 24 d'octubre, per la qual es regulen les proves homologades per a l'obtenció del certificat de nivell bàsic de les llengües alemanya, francesa, anglesa i italiana, cursades per l'alumnat d'Educació Secundària i de Formació Professional de la Comunitat Valenciana.
  • Instruccions als centres d'educació secundària i formació professional sobre elaboració i administració de les proves homologades del curs 2016-2017.

INSCRIPCIÓ A LES PROVES HOMOLOGADES: tots els centres hauran d'inscriure's en aquesta página i triar la modalitat de prova (disponible del 2 de novembre al 9 de desembre).

PÀGINA D'INSCRIPCIÓ

Guia del Candidat (2016-2017) Especificacions (2016-2017)
Guia del candidat per a les proves homologadess per als alumnes d'educació secundària i formació professional (2016-2017). Especificacions aprovades per la Comissió Mixta (2016-2017).
Fitxes d'avaluació
EE EO
Model de fitxa
Model de fitxa per a l'EO
Portades
Model portada prova Model portada destreses