Visualització de contingut web

Avaluació psicopedagògica

Avaluació psicopedagògica és el procés d'arreplega d'anàlisi de la informació rellevant, relativa als distints elements que intervenen en el procés d'ensenyament i aprenentatge per a identificar les necessitats educatives de determinats alumnes que presenten dificultats en el seu desenvolupament personal o desajustaments pel que fa al currículum escolar per diferents causes per a fonamentar i concretar les decisions respecte a la resposta curricular i el tipus d'ajudes que precisen per a progressar en el desenvolupament de les distintes capacitats.

L'avaluació psicopedagògica comporta diverses fases:

  1. El procés d'arreplega d'informació realitzat pel psicopedagog en què a través dels instruments propis demana dades psicopedagògiques rellevants de l'alumnat.
  2. Tenint en compte un referent, prèviament acceptats (capacitats cognitives, competència curricular, etc), estableix un judici o emet un dictamen que constitueix la base del seu diagnòstic psicopedagògic, és a dir, "qualifica".

Informe psicopedagògic

L'informe psicopedagògic és la concreció per escrit de l'avaluació psicopedagògica i és un:

  1. Document administratiu per a la presa de decisions
  2. Document tècnic a l'incloure la proposta del pla d'actuació per a determinades mesures

Detecció