Visualització de contingut web

Orientació educativa

L'orientació educativa és un procés d'ajuda que afavoreix la qualitat i la millora de l'educació en els centres docents, ja que ha de facilitar el coneixement sistemàtic de les diferències individuals i la resposta organitzada més escaient. A més l'orientació educativa, constitueix un element important i decisiu d'atenció a la diversitat i, per això, té com a finalitat aconseguir una formació personalitzada que propicie el desenvolupament integral en coneixements, destreses i valors de l'alumnat en tots els àmbits de la vida: personal, familiar, social i professional. L'orientació de l'alumnat forma part de la funció docent i correspon exercir-la a tot el professorat. El tutor o la tutora de cada grup ha de realitzar la seua activitat orientadora o tutoria tot prestant una atenció individualitzada a l'alumnat en els seus processos d'ensenyament i aprenentatge.

Planificació i Organització

Consell Orientador