Visualització de contingut web

Protocols

Llegenda dels diagrames de fluxe dels protocols

PROTOCOLS PER A LA IGUALTAT I LA CONVIVÈNCIA

Protocol d'acollida d'alumnat nouvingut, especialment el desplaçat, als centres educatius de la Comunitat Valenciana

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

Protocol d'acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

Model d'actuació per a l'atenció sanitària específica en centres educatius

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

PROTOCOLS ORDRE 62/2014, de 28 de juliol

Model d'actuació en situacions de possible assetjament i intimidació entre alumnes

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

Model d'actuació davant de l'alumnat que presenta alteracions greus de la convivència; baralles, agressions, i/o vandalism

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

 

 

Model d'actuació davant de situacions on es detecta maltractament infantil

Procediment d'urgència

Miniatura_Protocol-maltractament-infantil_proced-urg_Annex-III

Procediment ordinari

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

Model d'actuació davant de situacions on es detecta violència de gènere en l'àmbit educatiu

Miniatura_Protocol-assetjament_Annex-I

Model d'actuació a seguir en el cas que el Personal Docent i/o PAS dependent de la Conselleria d'Educació siga objecte d'acció il·lícita en ocasió de l'exercici del seu càrrec o funció

Model d'actuació davant de qualsevol situació de violència greu, originada fora del centre escolar

Model de comunicació al Ministeri Fiscal

Actuacions front a drogodependències

Actuacions Educació i UPCCA

Adreces de les distintes UPCCA i de les UCA de la Comunitat Valenciana

Enllaços d'interés