Tutoria

Tutoria

La tutoria forma part de la funció docent i correspon exercir-la a tot el professorat. El tutor o tutora de cada grup ha de realitzar la seua activitat orientadora o de tutoria tot prestant una atenció individualitzada a l'alumnat en els seus processos d'ensenyament i aprenentatge. Així mateix, la tutoria ha de garantir de manera planificada i coordinada l'atenció a la diversitat i l'ajuda a l'alumnat per part de tot el professorat del grup.

Les activitats orientadores del professorat han d'estar arreplegades dins el Pla d'acció tutorial.

 

Publicacions