Visualització de contingut web

Presentació

A la Inspecció General d' Educació, pertanyent a la Secretaria Autonòmica d' Educació, li correspon entre altres planificar, supervisar i impulsar la inspecció sobre tots els centres, servicis, programes i activitats que integren el sistema educatiu no universitari, tant públics com privats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i a més:

  • Regular i potenciar normativament les actuacions de la inspecció d'educació en els centres educatius.

  • Assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l'observança dels deures de la comunitat educativa en el seu conjunt.

  • Col·laborar en la millora del sistema educatiu i la qualitat de l'ensenyança, en l'àmbit de les seues competències i en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

  • Coordinar les unitats administratives territorials que exercixen estes funcions i planificar la formació contínua dels inspectors i inspectores d'educació adscrits a estes unitats.

  • Impulsar i dur a terme l'avaluació, tant interna com externa, dels centres docents no universitaris i col·laborar en l'avaluació diagnòstica en els termes que s'establisquen.

  • Coordinar, a instàncies dels òrgans competents, la participació de la inspecció d'educació en l'estudi de les necessitats educatives i en la planificació, coordinació, gestió i supervisió dels recursos educatius corresponents.

 

NOVETATS 2018-2019

 

17/01/2019 Annexos d'autoavaluació del PAM

15/01/2019 Instrucció 2/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2018-19

15/01/2019 Instrucció 1/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment i el model d'informe normalitzat de supervisió de la coordinació entre els col·legis d'educació infantil i primària i els instituts als quals es troben adscrits mitjançant l'anàlisi dels corresponents plans de transició

3/12/2018 Instrucció sobre l'informe de la funció directiva de les persones candidates a la renovació del càrrec com a directors o directores de centres docents públics

23/11/2018 Memòria Anual d'actuacions de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana. Curs 2017-2018 (actualització)

20/11/2018 Memòria Anual d'actuacions de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana. Curs 2017-2018 

19/11/2018 Instrucció sobre el model d'informe de la Inspecció sobre el Projecte Específic d'Organització de la Jornada Escolar

31/10/2018 Instrucció sobre l'avaluació de la funció docent de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2018/2019 (Advertides errades en un dels annecos, es procedeix a substituir la publicació per aquesta)

31/10/2018 Resolució per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docente del cos d'inspector i inspectores

29/10/2018 Instrucció sobre la supervisió i l'avaluació del PAM (Advertides errades materials en la instrucció 13/2018 sobre la supervisió i avaluació del PAM, es substitueix per la següent)

23/10/2018 Instrucció sobre la supervisió i l'avaluació del PAM

23/10/2018 Instrucció sobre el Pla Específic d'Actuació en la zona per al curs 2018/2019

19/10/2018 Provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació a la Direcció Territorial d'Alacant

11/10/2018 Instrucció sobre l'avaluació de la funció docent de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2018/2019

27/09/2018 Instrucció per la qual es desenvolupa el Pla Institucional de Formació de la Inspecció d'Educació 2018-2019

27/09/2018 Instrucció per la que es desenvolupa el Pla d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació per al primer semestre 2018-2019

12/09/2018 Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Infantil, Primària i Secundària

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Formació de Persones Adultes

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments d'Idiomes

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments Esportius i Artístics

 

PUBLICACIONS IGE 2018-2019

 

12/09/2018 Normativa hipervinculada sobre les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019

 

12/09/2018 Normativa hipervinculada sobre les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019

 

ACTES D'ADJUDICACIÓ I CONCURSOS

15/01/2019 Resolució de 19 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017 i posteriors i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació

31/10/2018 Resolució de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

19/10/2018 Resolució de 17 d'octubre de 2018, del Director General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs en la inspecció d'Educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura, Investigació i Esport d'Alacant

29/08/2018 Convocatòria d'acte d'adjudicació de dos llocs de treball com inspectors accidentals (1 Alacant, 1 València)

21/05/2018 Resolució de 16 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 16 d'abril de 2018, 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació. (normativa/normativa sobre Inspecció d'Educació/3.3)

16/05/2018 Resolució de 9 de maig de 2018, de la DIrecció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017 (normativa/normativa sobre Inspecció d'Educació/3.4) 

13/04/2018 Resolució de 12 d'abril de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació (normativa/normativa sobre Inspecció d'Educació/3.3)

 

NORMATIVA 2017-2018

 

03/07/2018 Annexos III, III bis i V de la Instrucció 7 del 2018 relatius a la supervisió de les memòries final de curs per part de la inspecció d'educació (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

 

02/07/2018 Instrucció 8/2018, de 28 de juny, de la Inspecció General d'Educació en relació amb l'elaboració de la memòria anual de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana corresponent al curs 2017/2018 (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

 

18/06/2018 Instrucció 7 del 2018, de 14 de juny, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment per a l'elaboració de la memòria final de curs dels centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, formació professional, batxillerat, i altres ensenyaments per la qual s'establix el model d'informe per a la supervisió de l'esmentada memòria per part de la inspecció d'educació (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

 

12/06/2018 Orden ECD/627/2018, de 4 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por la Orden 12/2016, de 3 de mayo

 

30/05/2018 20/04/2018 Actuacions de la Inspecció d'Educació en la determinació d'unitats i vacants de places escolars. Annexos IV i V. (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.4)

24/05/2018 Correcció d'errades de la Resolució de 30 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Ordre 12/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés a l'esmentat cos. (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/3.2)

07/05/2018 Instrucció 6/2018, de 2 de maig, de la Inspecció General d'Educació, sobre la supervisió de les avaluacions finals amb caràcter diagnòstic per part de la Inspecció d'Educació (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

02/05/2018 Certificat de serveis prestats per al punt 1.3 i 1.4 de l'Annex I (Barem per a la valoració de mèrits)  de l'ORDRE 12/2018, de 17 d'abril, de la CEICE (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.4)

20/04/2018 Actuacions de la Inspecció d'Educació en la determinació d'unitats i vacants de places escolars. Protocols i models.(normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.4)

06/03/2018 Instrucció 5/2018, de 2 de març, de la Inspecció General d'Educació, sobre el procediment per a l'ompliment de l'informe d'inspecció en relació amb les sol·licituds d'incorporació, prórroga o modificació dels concerts educatius generals i singulars (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

05/03/2018 Actualització del model de consulta de la Inspecció d'Educació, annex de la Instrucció de servei 10/2017, de 29 de setembre de 2017, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el protocol i model de consultes de la Inspecció d'Educació. (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

05/03/2018 Instrucció 4/2018, de 27 de febrer de 2018, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2017-2018 i es modifica l'annex únic de la Instrucció de Servei 10/2017, de 29 de setembre de 2017, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el protocol i model de consultes de la Inspecció d'Educació (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

13/02/2018 Resolució de 30 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Ordre 12/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació. (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/3.2)

12/02/2018 S'ha actualitzat la Instrucció 3/2018, de 7 de febrer de 2018 incloent l'annex

07/02/2018 Instrucció 3/2018, de 7 de febrer de 2018 de la Inspecció General d'Educació, sobre l'informe d'avaluació de la funció docent i de la funció directiva dels candidats i les candidates a directors i directores de centres docents públics (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

07/02/2018 Instrucció 2/2018, de 6 de febrer, de la Inspecció General d'Educació, sobre el procediment per a l'ompliment del model d'informe de la inspecció d'educació sobre la jornada escolar (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

07/02/2018 Guía para centros docentes de la Agencia Española de Protección de Datos (enlaces de interés)

05/02/2018 Instrucció 1/2018, de la Inspecció General d'Educació, sobre la supervisió de mòduls de formació professional susceptibles de desdoblaments (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)