Visualització de contingut web

Presentació

A la Inspecció General d' Educació, pertanyent a la Secretaria Autonòmica d' Educació, li correspon entre altres planificar, supervisar i impulsar la inspecció sobre tots els centres, servicis, programes i activitats que integren el sistema educatiu no universitari, tant públics com privats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i a més:

  • Regular i potenciar normativament les actuacions de la inspecció d'educació en els centres educatius.

  • Assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l'observança dels deures de la comunitat educativa en el seu conjunt.

  • Col·laborar en la millora del sistema educatiu i la qualitat de l'ensenyança, en l'àmbit de les seues competències i en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

  • Coordinar les unitats administratives territorials que exercixen estes funcions i planificar la formació contínua dels inspectors i inspectores d'educació adscrits a estes unitats.

  • Impulsar i dur a terme l'avaluació, tant interna com externa, dels centres docents no universitaris i col·laborar en l'avaluació diagnòstica en els termes que s'establisquen.

  • Coordinar, a instàncies dels òrgans competents, la participació de la inspecció d'educació en l'estudi de les necessitats educatives i en la planificació, coordinació, gestió i supervisió dels recursos educatius corresponents.

 

NOVETATS 2019-2020

20/02/2020 Oposicions cos d'inspectors. Tribunals. El sorteig tindrà lloc el dia 25 de febrer de 2020 a las 13:00 hores, a la Sala de Juntes (escala 3) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, en l'avinguda de Campanar, núm. 32, de València.

17/02/2020 RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d'accés al cos d'inspectors d'Educació

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 3.2)

10/02/2020 INSTRUCCIÓ 2/2020, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el protocol d'actuació per a l'emplenament de l'informe d'Inspecció sobre les sol·licituds d'incorporació, modificació o pròrroga dels concerts educatius generals i singulars. 

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

06/02/2020 INSTRUCCIÓ 1/2020, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2019-2020.

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)


29/01/2020 INSTRUCCIÓ de la SAEFP per la qual es modifica l'annex IA, de les instruccions de la SAEFP, en les quals es va establir la supervisió i avaluació del Pla d'Actuació per a la Millora (PAM). L'annex ja ha sigut modificat a l'apartat corresponent.

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

29/01/2020 RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual s'obri nou termini de presentació de sol·licituds en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 1/2020, de 7 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educacio, Cultura i esport, per a accés al cos d'inspectors d'Educació NOTA: Aquelles persones que ja van presentar la sol·licitud, no tenen obligació de tornar a presentar-la

((Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 3.2 Procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació)

 

16/01/2020 ORDRE 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 3.2 Procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació)

 

16/12/2019 Informació relativa a la prova d'accés a la Universitat del curs 2019/20

 

10/12/2019 Informe de les principals novetats del ROF de Primària (DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell) elaborat per la Subdirecció General de Coordinació i Normalització de Processos en Educació

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.6 Altres documents / 1.6.3)

 

10/12/2019 Informe de les principals novetats del ROF de Secundària (DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell) elaborat per la Subdirecció General de Coordinació i Normalització de Processos en Educació

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.6 Altres documents / 1.6.3)

 

03/12/2019 Publicats els llistats actualitzats de consulta d'inspector o inspectora per centre

(Contacte / Consulta d'inspector o inspectora per centre)

 

27/11/2019 INSTRUCCIÓ 10/2019, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el procediment i es desenvolupa el model d'informe de la Inspecció d'Educació per a l'avaluació de la funció directiva de les persones candidates a la renovació del carrec com a directores o directors de centres docents públics (per consultar els annexos cal anar a l'apartat de la web corresponent)

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

31/10/2019 Instruccions de la SAEFP per la qual s'estableixen directrius per a la IE per a la supervisió i avaluació del Pla d'Actuació per a la Millora (PAM)

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

17/10/2019 Recomanacions de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica relatives a la protecció de dades

(Normativa / Normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal)

 

 

16/10/2019 Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per les quals s'estableixen directrius a la Inspecció d'Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l'avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

 

27/09/2019 Resolució de 6 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual (PGAA) i el Pla Institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

 

25/09/2019 Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i FP de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Plurianual de la Inspecció d'Educació de la CV per al període 2019-2023

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

 

11/09/2019 Resolucions del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional per les quals es dicten les instruccions d'inici de curs dels diferents ensenyaments:

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)


18/07/2019 Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)