Visualització de contingut web

Presentació

A la Inspecció General d' Educació, pertanyent a la Secretaria Autonòmica d' Educació, li correspon entre altres planificar, supervisar i impulsar la inspecció sobre tots els centres, servicis, programes i activitats que integren el sistema educatiu no universitari, tant públics com privats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i a més:

  • Regular i potenciar normativament les actuacions de la inspecció d'educació en els centres educatius.

  • Assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l'observança dels deures de la comunitat educativa en el seu conjunt.

  • Col·laborar en la millora del sistema educatiu i la qualitat de l'ensenyança, en l'àmbit de les seues competències i en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

  • Coordinar les unitats administratives territorials que exercixen estes funcions i planificar la formació contínua dels inspectors i inspectores d'educació adscrits a estes unitats.

  • Impulsar i dur a terme l'avaluació, tant interna com externa, dels centres docents no universitaris i col·laborar en l'avaluació diagnòstica en els termes que s'establisquen.

  • Coordinar, a instàncies dels òrgans competents, la participació de la inspecció d'educació en l'estudi de les necessitats educatives i en la planificació, coordinació, gestió i supervisió dels recursos educatius corresponents.

 

NOVETATS 2019-2020

 

03/12/2019 Publicats els llistats actualitzats de consulta d'inspector o inspectora per centre

(Contacte / Consulta d'inspector o inspectora per centre)

 

27/11/2019 INSTRUCCIÓ 10/2019, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el procediment i es desenvolupa el model d'informe de la Inspecció d'Educació per a l'avaluació de la funció directiva de les persones candidates a la renovació del carrec com a directores o directors de centres docents públics (per consultar els annexos cal anar a l'apartat de la web corresponent)

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

12/11/2019 RESOLUCIÓ de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d''inspectors d'educació i es cita els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de les places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats con a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 3.3)

 

31/10/2019 RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 3.4)

 

31/10/2019 Instruccions de la SAEFP per la qual s'estableixen directrius per a la IE per a la supervisió i avaluació del Pla d'Actuació per a la Millora (PAM)

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

29/10/2019 Pla institucional de formació de la Inspecció General d'Educació, jornada inaugural 7 de novembre de 2019

 

17/10/2019 Recomanacions de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica relatives a la protecció de dades

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / Normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal)

 

 

16/10/2019 Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per les quals s'estableixen directrius a la Inspecció d'Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l'avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

 

07/10/2019 Memòria anual de la Inspecció General d'Educació corresponent al curs 2018/19

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

 

2/10/2019 Instrucció 9/2019, de 25 de setembre, de la Inspecció General d'Educació per la que es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al primer semestre del curs 2019-2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

 

27/09/2019 Resolució de 6 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual (PGAA) i el Pla Institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

 

25/09/2019 Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i FP de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Plurianual de la Inspecció d'Educació de la CV per al període 2019-2023

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

 

11/09/2019 Resolucions del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional per les quals es dicten les instruccions d'inici de curs dels diferents ensenyaments:

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

05/09/2019 Instruccions de 30 d'agost de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, sobre el procediment que s'ha de seguir en l'assitència, suport i assessorament d'equips directius a fi de garantir el correcte inici del curs 2019-2020 en centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

02/09/2019 Resolució de 29 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula la visita de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.1)

 

18/07/2019 Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

27/05/2019 Instruccions per a la determinació de llocs docents en instituts, seccions de Secundària i centres integrats de Formació Professional. Curs 2019/2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

21/05/2019 Instruccions sobre ampliació de la vigència dels volants d'inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials (Ministeri d'Educació i Formació Professional)

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.6.4)