Visualització de contingut web

Presentació

A la Inspecció General d' Educació, pertanyent a la Secretaria Autonòmica d' Educació, li correspon entre altres planificar, supervisar i impulsar la inspecció sobre tots els centres, servicis, programes i activitats que integren el sistema educatiu no universitari, tant públics com privats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i a més:

  • Regular i potenciar normativament les actuacions de la inspecció d'educació en els centres educatius.

  • Assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l'observança dels deures de la comunitat educativa en el seu conjunt.

  • Col·laborar en la millora del sistema educatiu i la qualitat de l'ensenyança, en l'àmbit de les seues competències i en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

  • Coordinar les unitats administratives territorials que exercixen estes funcions i planificar la formació contínua dels inspectors i inspectores d'educació adscrits a estes unitats.

  • Impulsar i dur a terme l'avaluació, tant interna com externa, dels centres docents no universitaris i col·laborar en l'avaluació diagnòstica en els termes que s'establisquen.

  • Coordinar, a instàncies dels òrgans competents, la participació de la inspecció d'educació en l'estudi de les necessitats educatives i en la planificació, coordinació, gestió i supervisió dels recursos educatius corresponents.

 

NOVETATS 2019-2020

17/10/2019 Recomanacions de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica relatives a la protecció de dades.

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.6.3)

 

16/10/2019 Instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per les quals s'estableixen directrius a la Inspecció d'Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l'avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

07/10/2019 Memòria anual de la Inspecció General d'Educació corresponent al curs 2018/19

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

2/10/2019 Instrucció 9/2019, de 25 de setembre, de la Inspecció General d'Educació per la que es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al primer semestre del curs 2019-2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

 

27/09/2019 Resolució de 6 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual (PGAA) i el Pla Institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

25/09/2019 Resolució de 5 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i FP de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Plurianual de la Inspecció d'Educació de la CV per al període 2019-2023

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 2)

11/09/2019 Resolucions del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional per les quals es dicten les instruccions d'inici de curs dels diferents ensenyaments:

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

05/09/2019 Instruccions de 30 d'agost de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, sobre el procediment que s'ha de seguir en l'assitència, suport i assessorament d'equips directius a fi de garantir el correcte inici del curs 2019-2020 en centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

02/09/2019 Resolució de 29 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula la visita de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.1)

18/07/2019 Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

27/05/2019 Instruccions per a la determinació de llocs docents en instituts, seccions de Secundària i centres integrats de Formació Professional. Curs 2019/2020

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.3)

21/05/2019 Instruccions sobre ampliació de la vigència dels volants d'inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials (Ministeri d'Educació i Formació Professional)

(Normativa / Normativa sobre Inspecció d'Educació / 1.6.4)