Visualització de contingut web

Presentació

A la Inspecció General d' Educació, pertanyent a la Secretaria Autonòmica d' Educació, li correspon entre altres planificar, supervisar i impulsar la inspecció sobre tots els centres, servicis, programes i activitats que integren el sistema educatiu no universitari, tant públics com privats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana; i a més:

  • Regular i potenciar normativament les actuacions de la inspecció d'educació en els centres educatius.

  • Assegurar el compliment de les lleis, la garantia dels drets i l'observança dels deures de la comunitat educativa en el seu conjunt.

  • Col·laborar en la millora del sistema educatiu i la qualitat de l'ensenyança, en l'àmbit de les seues competències i en els termes que reglamentàriament s'establisquen.

  • Coordinar les unitats administratives territorials que exercixen estes funcions i planificar la formació contínua dels inspectors i inspectores d'educació adscrits a estes unitats.

  • Impulsar i dur a terme l'avaluació, tant interna com externa, dels centres docents no universitaris i col·laborar en l'avaluació diagnòstica en els termes que s'establisquen.

  • Coordinar, a instàncies dels òrgans competents, la participació de la inspecció d'educació en l'estudi de les necessitats educatives i en la planificació, coordinació, gestió i supervisió dels recursos educatius corresponents.

 

NOVETATS 2018-2019

18/07/2019 Instruccions de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països

05/07/2019 Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació i se cita als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats com a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019

10/06/2019 Instrucció 7/2019, de 7 de juny, de la Inspecció General d'Educació, en relació amb l'elaboració de la memòria anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana corresponent al curs 2018/2019

03/06/2019 Instrucció 6/2019, de 31 de maig, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment per a l'elaboració de la memòria final de curs dels centres docents sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat i altres ensenyaments i per la qual s'establix el model d'informe per a la supervisió de l'esmentada memòria per part de la Inspecció d'Educació

   Annexos per a la realització de la memòria final de curs per part dels centres

    Annexos per a la supervisió de la memòria final de curs per part de la Inspecció

27/05/2019 Instruccions per a la determinació de llocs docents en instituts, seccions de Secundària i centres integrats de Formació Professional. Curs 2019/2020

21/05/2019 Instruccions sobre ampliació de la vigència dels volants d'inscripció condicional en centres docents o en exàmens oficials (Ministeri d'Educació i Formació Professional)

14/05/2019 Resolució de 3 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinaciones del concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació per a la provisió de places en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 17 d'octubre de 2018

02/05/2019 Instrucció 5/2019, de 2 de maig de 2019, de la Inspecció General d'Educació, sobre la supervisió de les avaluacions finals amb caràcter diagnòstic per part de la Inspecció d'Educació

24/04/2019 Ordre 17/2019, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es desenvolupa l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana

05/03/2019 Certificat de serveis docents prestats en ensenyaments reglats de centres de titularitat diferent de la Generalitat Valenciana

20/02/2019 Instrucció 4/2019 de 20 de febrer, de la Inspecció General d'Educació, sobre l'informe d'avaluació de la funció docent i directiva de les persones candidates a la selecció de directors i directores de centres docents públics

20/02/2019 Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues.

13/02/2019 Instrucció 3/2019, d'11 de febrer, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment per a l'ompliment de l'informe d'inspecció en relació amb les sol·licituds d'incorporació, pròrroga o modificació dels concerts educatius generals i singulars

31/01/2019 Contingut del Pla Institucional de Formació de la Inspecció d'Educació

30/01/2019 Creació de la secció "Divulgacions d'interés"

17/01/2019 Annexos d'autoavaluació del PAM

15/01/2019 Instrucció 2/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2018-19

15/01/2019 Instrucció 1/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment i el model d'informe normalitzat de supervisió de la coordinació entre els col·legis d'educació infantil i primària i els instituts als quals es troben adscrits mitjançant l'anàlisi dels corresponents plans de transició

3/12/2018 Instrucció sobre l'informe de la funció directiva de les persones candidates a la renovació del càrrec com a directors o directores de centres docents públics

23/11/2018 Memòria Anual d'actuacions de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana. Curs 2017-2018 (actualització)

20/11/2018 Memòria Anual d'actuacions de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana. Curs 2017-2018 

19/11/2018 Instrucció sobre el model d'informe de la Inspecció sobre el Projecte Específic d'Organització de la Jornada Escolar

31/10/2018 Instrucció sobre l'avaluació de la funció docent de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2018/2019 (Advertides errades en un dels annecos, es procedeix a substituir la publicació per aquesta)

31/10/2018 Resolució per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docente del cos d'inspector i inspectores

29/10/2018 Instrucció sobre la supervisió i l'avaluació del PAM (Advertides errades materials en la instrucció 13/2018 sobre la supervisió i avaluació del PAM, es substitueix per la següent)

23/10/2018 Instrucció sobre la supervisió i l'avaluació del PAM

23/10/2018 Instrucció sobre el Pla Específic d'Actuació en la zona per al curs 2018/2019

19/10/2018 Provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació a la Direcció Territorial d'Alacant

11/10/2018 Instrucció sobre l'avaluació de la funció docent de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2018/2019

27/09/2018 Instrucció per la qual es desenvolupa el Pla Institucional de Formació de la Inspecció d'Educació 2018-2019

27/09/2018 Instrucció per la que es desenvolupa el Pla d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació per al primer semestre 2018-2019

12/09/2018 Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Infantil, Primària i Secundària

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Formació de Persones Adultes

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments d'Idiomes

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments Esportius i Artístics

 

 

DIVULGACIONS D'INTERÉS

PUBLICACIONS DIGITALS I ARTICLES RELACIONATS AMB L'EDUCACIÓ I LA INSPECCIÓ

INED21

NUUE: Revista de Educación e Investigación Internacional

CUADERNOS DE PEDAGOGÍA

 

ALTRES RECURSOS

CICLE: QUÈ FUNCIONA EN EDUCACIÓ

 

PUBLICACIONS IGE 2018-2019

 

12/09/2018 Normativa hipervinculada sobre les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2018-2019

 

12/09/2018 Normativa hipervinculada sobre les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària durant el curs 2018-2019

 

ACTES D'ADJUDICACIÓ I CONCURSOS

 

05/07/2019 Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació i se cita als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inpsectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectat com a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019

14/05/2019 Resolució de 3 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació per a la provisió de places en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 17 d'octubre de 2018

15/01/2019 Resolució de 19 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017 i posteriors i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació

31/10/2018 Resolució de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

19/10/2018 Resolució de 17 d'octubre de 2018, del Director General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs en la inspecció d'Educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura, Investigació i Esport d'Alacant

29/08/2018 Convocatòria d'acte d'adjudicació de dos llocs de treball com inspectors accidentals (1 Alacant, 1 València)

21/05/2018 Resolució de 16 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 16 d'abril de 2018, 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació.

16/05/2018 Resolució de 9 de maig de 2018, de la DIrecció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017

13/04/2018 Resolució de 12 d'abril de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació