Visualització de contingut web

Queixes, sugerències i agraïments

El govern de la Generalitat disposa d'un sistema de queixes, sugerències i agraïments a través del qual els ciutadans poden manifestar la seva opinió sobre la qualitat dels serveis. Les queixes, sugerències i agraïments es poden presentar al següent enllaç:

Normativa reguladora

Decret 41/2016, de 15 d'abril, del Consell, pel qual s'estableix el sistema per a la millora de la qualitat dels serveis públics i l'avaluació dels plans i programes en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental (DOCV núm 7764 de 20 d'abril de 2016 ).