Visualització de contingut web

Normativa sobre inspecció d'educació

Normativa sobre Inspecció d'Educació

1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ

1.1. Normativa bàsica

DECRET 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana

DECRET 110/2010, de 23 de juliol, del Consell, pel qual s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'educació la gestió del personal i dels llocs de treball de la inspecció educativa de la Comunitat Valenciana

ORDRE 17/2019, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana

ORDRE de 10 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova la targeta d'identificació dels inspectors i de les inspectores d'Educació

RESOLUCIÓ de 29 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es regula visita de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Plurianual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valencia per al període 2019-2023

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professioanl de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

1.2. Altra normativa en vigor, mentre no s'opose al contingut del Decret 80/2017

INSTRUCCIONS de 30 de juny de 2010 del Servei Central d'Inspecció Educativa respecte als informes i els requeriments de la Inspecció Educativa de la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual s'estableix la Carta de Bones Pràctiques de la Inspecció d'Educació en la Comunitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 15 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, sobre la implantació de l'aplicació informàtica "INSEDU", amb l'objecte d'homogeneïtzar, enregistrar i classificar les actuacions de la Inspecció d'Educació

RESOLUCIÓ de 28 de gener de 2016 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es regula l'adscripció dels inspectors i les inspectores d'educació a les distintes circumscripcions i zones d'actuació

INSTRUCCIONS de 9 de febrer de 2016 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació sobre el funcionament de les àrees de treball de la Inspecció d'Educació

1.3. Instruccions i resolucions corresponents al curs 2019/2020

INSTRUCCIÓ 2/2020, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el protocol d'actuació per a l'emplenament de l'informe d'Inspecció sobre les sol·licituds d'incorporació, modificació o pròrroga dels concerts educatius generals i singulars. 

 

INSTRUCCIÓ 1/2020, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2019-2020.

 

INSTRUCCIÓ 10/2019, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el procediment i es desenvolupa el model d'informe de la Inspecció d'Educació per a l'avaluació de la funció directiva de les persones candidates a la renovació del carrec com a directores o directors de centres docents públics

 

INSTRUCCIONS de la SAEFP per la qual s'estableixen directrius per a la IE per a la supervisió i avaluació del Pla d'Actuació per a la Millora (PAM)

 

INSTRUCCIONS de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional per les quals s'estableixen directrius a la Inspecció d'Educació per a la supervisió de la fase de pràctiques i l'avaluació de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2019/2020

 

INSTRUCCIÓ 9/2019, de 25 de setembre, de la Inspecció General d'Educació per la que es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al primer semestre del curs 2019-2020

 

INSTRUCCIONS de 30 d'agost de 2019, del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional, sobre el procediment que s'ha de seguir en l'assitència, suport i assessorament d'equips directius a fi de garantir el correcte inici del curs 2019-2020 en centres docents que imparteixen ensenyaments no universitaris

 

INSTRUCCIONS de 16 de juliol de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per les quals s'estableixen directrius envers diversos aspectes relacionats amb l'alumnat que s'incorpora al sistema educatiu espanyol procedent de centres de titularitat estrangera o sistemes educatius d'altres països

 

RESOLUCIONS del secretari autonòmic d'Educació i Formació Professional per les quals es dicten les instruccions d'inici de curs dels diferents ensenyaments:

 

INSTRUCCIONS per a la determinació de llocs docents en instituts, seccions de Secundària i centres integrats de Formació Professional. Curs 2019/2020

 

1.4. Instruccions i resolucions corresponents al curs 2018/2019

Instrucció 7/2019, de 7 de juny, de la Inspecció General d'Educació en relació amb l'elaboració de la memòria anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana corresponent al curs 2018/2019

Instrucció 6/2019, de 31 de maig, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment per a l'elaboració de la memòria final de curs dels centres docents sostinguts amb fons públics que impartixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat i altres ensenyaments i per la qual s'establix el model d'informe per a la supervisió de l'esmentada memòria per part de la Inspecció d'Educació

   Anexos per a la supervisió de la memòria final de curs per part de la Inspecció

Instrucció 5/2019, de 2 de maig, de la Inspecció General d'Educació, sobre la supervisió de les avaluacions finals amb caràcter diagnòstic per part de la Inspecció d'Educació

Instrucció 4/2019 de 20 de febrer, de la Inspecció General d'Educació, sobre l'informe d'avaluació de la funció docent i directiva de les persones candidates a la selecció de directors i directores de centres docents públics

Resolució de 14 de febrer de 2019, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es dicten instruccions per a aplicar-les als centres docents sostinguts amb fons públics d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana davant diversos supòsits de no-convivència dels progenitors per motius de separació, divorci, nul·litat matrimonial, ruptura de parelles de fet o situacions anàlogues

Instrucció 3/2019, d'11 de febrer, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment per a l'ompliment de l'informe d'inspecció en relació amb les sol·licituds d'incorporació, pròrroga o modificació dels concerts educatius generals i singulars

Instrucció 2/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2018-19

Instrucció 1/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment i el model d'informe normalitzat de supervisió de la coordinació entre els col·legis d'educació infantil i primària i els instituts als quals es troben adscrits mitjançant l'anàlisi dels corresponents plans de transició

Instrucció 15/2018 de 29 de novembre, de la Inspecció General d'Educació, sobre l'informe d'avaluació de la función directiva de les persones candidates a la renovació del càrrec com a directors o directores de centres docents públics

Instrucció 14/2018, de 16 de novembre, de la Inspecció General d'Educació, sobre el procediment per a l'ompliment del model d'informe de la Inspecció d'Educació sobre el Projecte Específic d'Organitzación de la Jornada Escolar

Instrucció 13/2018, de 29 d'octubre, de la Inspecció General d'Educació sobre la supervisió i avaluació del PAM

Instrucció 12/2018, de 23 d'octubre, de la Inspecció General d'Educació sobre l'elaboració del Pla Específic d'Actuació en la zona per al curs 2018/2019

Instrucció 11/2018 d'11 d'octubre de la Inspecció General d'Educació sobre l'avaluació de la funció docent de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2018/2019

Instrucció 10/2018, de 26 de setembre, de la Inspecció General d'Educació per la que es desenvolupa el Pla Institucional de Formació de la Inspección d'Educación de la Comunitat Valenciana per al curs 2018/2019

Instrucció 9/2018, de 26 de setembre, de la Inspecció General d'Educació per la que es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al primer semestre del curs 2018/2019

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

Instruccions d'inici de curs HIPERVINCULADES

Instruccions sobre incidències d'inici de curs Infantil, Primària i Secundària

Instruccions sobre incidències d'inici de curs Formació de Persones Adultes

Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments d'Idiomes

Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments Esportius i Artístics

1.5. Instruccions de servei i documentació corresponent al curs 2017/2018

Memòria Anual d'actuacions de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana. Curs 2017-2018

Instrucció de servei 11/2017, de 3 d'octubre de 2017 de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017/2018

Instrucció de servei 10/2017, de 29 de setembre de 2017 de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'establix el protocol i model de consultes de la Inspecció d'Educació

1.6. Altres documents

1.6.1. Certificat de serveis prestats per al punt 1.3 i 1.4 de l'Annex I (Barem per a la valoració de mèrits)  de l'ORDRE 12/2018, de 17 d'abril, de la CEICE.

1.6.2. Actuacions de la Inspecció d'Educació en la determinació d'unitats i vacants de places escolars per al curs 2018/19

 

1.6.3 Informe de les principals novetats del ROF de Secundària (DECRET 252/2019, de 29 de novembre, del Consell)

Informe de les principals novetats del ROF de Primària (DECRET 253/2019, de 29 de novembre, del Consell)

Documents elaborats per la Subdirecció General de Coordinació i Normalització de Processos en Educació

 

2. PLANS D'ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ

RESOLUCIÓ de 5 de setembre de 2019, de la SAEFP de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla Plurianual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al període 2019-2023

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2019, de la SAEFP de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual (PGAA) i el Pla institucional de formació i actualització professional de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2019-2020

INSTRUCCIÓ 9/2019, de la Inspecció General d'Educació per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al primer semestre del curs 2019-2020

INSTRUCCIÓ 1/2020, de la Inspecció General d'Educació per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2019-2020

                Annex

MEMÒRIA ANUAL de la Inspecció General d'Educació corresponent al curs 2018/19

3. PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DEL PERSONAL DEL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

3.1. Permisos i llicències

Circular 1/2015 de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual s'aprova el manual de permisos i llicències del personal funcionari docent de centres públics de la Generalitat Valenciana

Addenda a la circular 1/2015 de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual s'aprova el manual de permisos y llicèncias del personal funcionari docent de centres públics de la Generalitat Valenciana

3.2. Procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació

RESOLUCIÓ de 10 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es declaren aprovades les llistes provisionals de persones admeses i excloses per a participar en els procediments selectius d'accés al cos d'inspectors d'Educació

RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual s'obri nou termini de presentació de sol·licituds en el procediment selectiu convocat per l'Ordre 1/2020, de 7 de gener de 2020, de la Conselleria d'Educacio, Cultura i esport, per a accés al cos d'inspectors d'Educació NOTA: Aquelles persones que ja van presentar la sol·licitud, no tenen obligació de tornar a presentar-la

 

ORDRE 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació

3.3. Provisió de places d'inspectors d'educació accidentals

Resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació i es cita els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats com a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019

Resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d''inspectors d'educació i es cita els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de les places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats con a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019

Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals

Correcció d'errades de la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals

Resolució de 16 de novembre de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals, convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educaciói Investigació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors accidentals

Resolució de 12 d'abril de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació.

Resolució de 16 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 16 d'abril de 2018, 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació.

Resolució de 31 de juliol de 2018, del Director General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs en la Inspecció d'Educació de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant i de València, als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (DOGV 28.07.2017), i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d'inspectors d'educació

Resolució de 19 d'octubre de 2018, del Director General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs en la inspecció d'Educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura, Investigació i Esport d'Alacant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (DOGV 20.07.2017), i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d'inspectors d'educació

Resolució de 19 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017 i posteriores i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d'inspectors d'educació

Resolució del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació i se cita als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats com a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019

Resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació i se cita als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats com a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019

Resolució de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la provisió temporal de llocs de treball del cos d'inspectors d'educació i se cita als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats com a conseqüència dels diferents actes d'adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019 (20/09/2019)

3.4. Concurs de trasllats entre personal funcionari dels cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i inspectors d'Educació

RESOLUCIÓ de 25 d'octubre de 2019, de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca el procediment de provisió de places de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'Educació, dependents de l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació per a la provisió de places en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 17 d'octubre de 2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació, per la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la DIrecció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017.