Visualització de contingut web

Normativa sobre inspecció d'educació

Normativa sobre Inspecció d'Educació

1. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ

1.1 Normativa bàsica

 

Decret 80/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual es regula l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana

Ordre 17/2019, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es desenvolupa l'actuació, el funcionament i l'organització de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana

Decret 110/2010, de 23 de juliol, del Consell, pel qual s'adscriu a la conselleria competent en matèria d'educació la gestió del personal i dels llocs de treball de la inspecció educativa de la Comunitat Valenciana

Ordre de 10 de juny de 2009, de la Conselleria d'Educació, per la qual s'aprova la targeta d'identificació dels inspectors i de les inspectores d'Educació

 

1.2 Altra normativa en vigor, mentre no s'opose al contingut del Decret 80/2017

 

Resolució d'1 de juliol de 1988, de la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa, per la qual es regula la visita d'inspecció (DOCV 13/10/1988)

Instrucció de 5 de febrer de 2010 de la Secretaria Autonòmica d'Educació, sobre la visita d'inspecció als centres educatius de la Comunitat Valenciana

Instruccions de 30 de juny de 2010 del Servei Central d'Inspecció Educativa respecte als informes i els requeriments de la Inspecció Educativa de la Comunitat Valenciana

Resolució de 2 de juny de 2011, de la Secretaria Autonòmica d'Educació, per la qual s'estableix la Carta de Bones Pràctiques de la Inspecció d'Educació en la Comunitat Valenciana

Resolució de 15 de gener de 2016, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, sobre la implantació de l'aplicació informàtica "INSEDU", amb l'objecte d'homogeneïtzar, enregistrar i classificar les actuacions de la Inspecció d'Educació

Resolució de 28 de gener de 2016 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació per la qual es regula l'adscripció dels inspectors i les inspectores d'educació a les distintes circumscripcions i zones d'actuació

Instruccions de 9 de febrer de 2016 de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació sobre el funcionament de les àrees de treball de la Inspecció d'Educació

 

1.3. Instruccions corresponents al curs 2018/2019

 

Instrucció 5/2019, de 2 de maig, de la Inspecció General d'Educació, sobre la supervisió de les avaluacions finals amb caràcter diagnòstic per part de la Inspecció d'Educació

 

Instrucció 4/2019 de 20 de febrer, de la Inspecció General d'Educació, sobre l'informe d'avaluació de la funció docent i directiva de les persones candidates a la selecció de directors i directores de centres docents públics

 

Instrucció 3/2019, d'11 de febrer, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment per a l'ompliment de l'informe d'inspecció en relació amb les sol·licituds d'incorporació, pròrroga o modificació dels concerts educatius generals i singulars

 

Instrucció 2/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2018-19

 

Instrucció 1/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment i el model d'informe normalitzat de supervisió de la coordinació entre els col·legis d'educació infantil i primària i els instituts als quals es troben adscrits mitjançant l'anàlisi dels corresponents plans de transició

 

Instrucció 15/2018 de 29 de novembre, de la Inspecció General d'Educació, sobre l'informe d'avaluació de la función directiva de les persones candidates a la renovació del càrrec com a directors o directores de centres docents públics

 

Instrucció 14/2018, de 16 de novembre, de la Inspecció General d'Educació, sobre el procediment per a l'ompliment del model d'informe de la Inspecció d'Educació sobre el Projecte Específic d'Organitzación de la Jornada Escolar

 

Instrucció 13/2018, de 29 d'octubre, de la Inspecció General d'Educació sobre la supervisió i avaluació del PAM

 

Instrucció 12/2018, de 23 d'octubre, de la Inspecció General d'Educació sobre l'elaboració del Pla Específic d'Actuació en la zona per al curs 2018/2019

 

Instrucció 11/2018 d'11 d'octubre de la Inspecció General d'Educació sobre l'avaluació de la funció docent de les persones que han sigut nomenades funcionàries en pràctiques en el curs 2018/2019

 

Instrucció 10/2018, de 26 de setembre, de la Inspecció General d'Educació per la que es desenvolupa el Pla Institucional de Formació de la Inspección d'Educación de la Comunitat Valenciana per al curs 2018/2019

Instrucció 9/2018, de 26 de setembre, de la Inspecció General d'Educació per la que es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al primer semestre del curs 2018/2019

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Infantil, Primària i Secundària

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Formació de Persones Adultes

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments d'Idiomes

 

10/09/2018 Instruccions sobre incidències d'inici de curs Ensenyaments Esportius i Artístics

 

1.4 Instruccions de servei corresponents al curs 2017/2018

 

Instrucció de servei 10/2017, de 29 de setembre de 2017 de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'establix el protocol i model de consultes de la Inspecció d'Educació

Instrucció de servei 11/2017, de 3 d'octubre de 2017 de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017/2018

Instrucció de servei 12/2017, de 4 d'octubre de la Inspecció General d'Educació,en relació amb l'elaboració del Pla Territorial de formació i actualització de la Inspecció d'Educació per al curs 2017/2018

Instrucció de servei 13/2017, de 21 de novembre, de la Inspecció General d'Educación, sobre el procediment i el model d'informe normalitzat de supervisió de la coordinació entre els col·legis d'educació infantil i primària i els instituts als quals es troben adscrits mitjançant l'anàlisi dels corresponents plans de transició de l'educació primària a l'educació secundària obligatòria

Instrucció de servei 14/2017, de 22 de novembre, de la Inspecció General d'Educació, sobre la revisió parcial de la gestió econòmica dels centres públics de la Comunitat Valenciana

Instrucció de servei 15/2017, d'11 de desembre, de la Inspecció General d'Educació, sobre l'atribució docent i l'horari lectiu assignat al professorat dels centres privats concertats

Instrucció de servei 16/2017, de 20 de desembre, de la Inspecció General d'Educació, sobre la supervisió del PAM

Intrucció 1/2018, de la Inspecció General de Educació, sobre la supervisió de mòduls de formació professional susceptibles de desdoblament

Instrucció 2/2018, de 6 de febrer, de la Inspecció General d'Educació, sobre el procediment per a l'ompliment del model d'informe de la inspecció d'educació sobre la jornada escolar

Instrucció 3/2018, de 7 de febrer de 2018 de la Inspecció General d'Educació, sobre l'informe d'avaluació de la funció docent i de la funció directiva dels candidats i les candidates a directors i directores de centres docents públics

Instrucció 4/2018, de 27 de febrer de 2018, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2017-2018 i es modifica l'annex únic de la Instrucció de Servei 10/2017, de 29 de setembre de 2017, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el protocol i model de consultes de la Inspecció d'Educació.

Instrucció 5/2018, de 2 de març, de la Inspecció General d'Educació, sobre el procediment per a l'ompliment de l'informe d'inspecció en relació amb les sol·licituds d'incorporació, prórroga o modificació dels concerts educatius generals i singulars.

Instrucció 6/2018, de 2 de maig, de la Inspecció General d'Educació, sobre la supervisió de les avaluacions finals amb caràcter diagnòstic per part de la Inspecció d'Educació

Instrucció 7 del 2018, de 14 de juny, de la Inspecció General d'Educació sobre el procediment per a l'elaboració de la memòria final de curs dels centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle, educació primària, educació secundària obligatòria, formació professional, batxillerat, i altres ensenyaments per la qual s'establix el model d'informe per a la supervisió de l'esmentada memòria per part de la inspecció d'educació (normativa/normativa sobre inspecció d'educació/1.3)

Instrucció 8/2018, de 28 de juny, de la Inspecció General d'Educació en relació amb l'elaboració de la memòria anual de la inspecció d'educació de la Comunitat Valenciana corresponent al curs 2017/2018.

 

1.5 Altres documents

 

1.5.1 Certificat de serveis prestats per al punt 1.3 i 1.4 de l'Annex I (Barem per a la valoració de mèrits)  de l'ORDRE 12/2018, de 17 d'abril, de la CEICE.

1.5.2 Actuacions de la Inspecció d'Educació en la determinació d'unitats i vacants de places escolars per al curs 2018/19

 

2. PLANS D'ACTUACIÓ DE LA INSPECCIÓ D'EDUCACIÓ

 

Instrucció 2/2019, de 14 de gener, de la Inspecció General d'Educación, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2018-19

Instrucció 9/2018, de 26 de setembre, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al primer semestre del curs 2018-2019

Resolució de 6 de setembre de 2018, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual s'aprova el Pla general d'actuació anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2018-2019

Resolució de 8 de setembre de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aprova el Pla General d'Actuació Anual (PGAA) de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017-2018

Instrucció de servei 11/2017, de 3 d'octubre de 2017 de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació Anual de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al curs 2017/2018

Instrucció 4/2018, de 27 de febrer de 2018, de la Inspecció General d'Educació, per la qual es desenvolupa el Pla General d'Actuació de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana per al segon semestre del curs 2017-2018 i es modifica l'annex únic de la Instrucció de Servei 10/2017, de 29 de setembre de 2017, de la Inspecció General d'Educació, per la qual s'estableix el protocol i model de consultes de la Inspecció d'Educació.

Memòria Anual d'actuacions de la Inspecció d'Educació de la Comunitat Valenciana. Curs 2017-2018

 

3. PROCEDIMENTS RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DEL PERSONAL DEL COS D'INSPECTORS D'EDUCACIÓ

 

3.1 Permisos i llicències

 

Circular 1/2015 de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual s'aprova el manual de permisos i llicències del personal funcionari docent de centres públics de la Generalitat Valenciana

Addenda a la circular 1/2015 de la Direcció General de Centres i Personal Docent per la qual s'aprova el manual de permisos y llicèncias del personal funcionari docent de centres públics de la Generalitat Valenciana

 

3.2 Procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'educació

 

Oposicions 2016 Cos d'Inspectors

Resolució de 22 de setembre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques del cos d'inspectors els aspirants seleccionats en el marc del procediment selectiu convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació

Resolució de 19 d'octubre de 2017, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Ordre 12/2016, de 3 de maig

Correcció d'errades de la Resolució de 19 d'octubre de 2017, de la Direcció de Centres i Personal Docent, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per l'Ordre 12/2016, de 3 de maig

Comunicat de 31 d'octubre de 2017, als aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació convocat per Ordre 12/2016, en relació a la regulació de la fase de pràctiques segons Resolució de 19 d'octubre de 2017.

Comunicat de 15 de novembre de 2017, als aspirants seleccionats en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació convocat per Ordre 12/2016, en relació a la regulació de la fase de pràctiques segons Resolució de 19 d'octubre de 2017.

Resolució de 30 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Ordre 12/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors d'Educació.

Correcció d'errades de la Resolució de 30 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'expedient del procediment d'accés al cos d'inspectors d'Educació, convocat per Ordre 12/2016, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'accés a l'esmentat cos.

Orden ECD/627/2018, de 4 de junio, por la que, a propuesta de la Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana, se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación, a los seleccionados en el procedimiento selectivo convocado por la Orden 12/2016, de 3 de mayo

 

3.3 Provisió de places d'inspectors d'educació accidentals

 

Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals

Correcció d'errades de la Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació, per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la provisió places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals

Resolució de 16 de novembre de 2017, del secretari autonòmic d'Educació i Investigació, per la qual es publica la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors d'educació accidentals, convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educaciói Investigació, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectores i inspectors accidentals

Resolució de 12 d'abril de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació.

Resolució de 16 de maig de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 16 d'abril de 2018, 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017, per Resolució de 15 de novembre de 2017 i per Resolució de 20 de novembre de 2017, totes elles del director general de Centres i Personal Docent, i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball del cos d'inspectors d'educació.

Resolució de 31 de juliol de 2018, del Director General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs en la Inspecció d'Educació de la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport d'Alacant i de València, als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (DOGV 28.07.2017), i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d'inspectors d'educació

 

Resolució de 19 d'octubre de 2018, del Director General de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs en la inspecció d'Educació de la Direcció Territorial d'Educació, Cultura, Investigació i Esport d'Alacant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits convocat per Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Investigació (DOGV 20.07.2017), i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d'inspectors d'educació

 

Resolució de 19 de desembre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació de llocs, tant als aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d'inspectors i inspectores d'educació accidentals convocat per les Resolucions de 25 de juliol de 2017, com a les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats i que obtingueren la seua plaça en els actes d'adjudicació convocats per Resolució de 25 de juliol de 2017 i posteriores i es porta a terme la provisió temporal dels llocs de treball de cos d'inspectors d'educació

 

 

3.4 Concurs de trasllats entre personal funcionari dels cossos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i inspectors d'Educació

 

RESOLUCIÓ de 3 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació per a la provisió de places en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, convocat per Resolució de 17 d'octubre de 2018

RESOLUCIÓ de 17 d'octubre de 2018, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca un concurs de trasllats de personal funcionari docent del cos d'inspectors i inspectores al servei de l'Administració educativa i d'inspectors i inspectores d'educació, per la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana.

RESOLUCIÓ de 9 de maig de 2018, de la DIrecció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'aprova l'adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa i d'inspectors d'Educació convocat per Resolució de 8 de novembre de 2017.