Visualització de contingut web

Imprés de matrícula amb pagament per via telemàtica (Internet).

LLIJA MOLT ATENTAMENT LES INSTRUCCIONS DELS PASSOS QUE HA DE SEGUIR

Faça clic en "Entrar amb el meu certificat", seleccione el seu certificat i introduïsca les dades que li demane. Accedirà als 3 passos que ha de realitzar per a la inscripció i el pagament.

Vosté pot matricular una altra persona, però el número de compte corrent ha de ser el del titular del certificat.

 
 1. Introduïsca les dades en la sol·licitud d'inscripció.
  • Quan l'haja omplida, envie-la fent clic en Enviar.
  • Quan la sol·licitud d'inscripció siga correcta, podrà realitzar el pagament corresponent.
    
 2. Realitze el pagament corresponent.
  • Necessitarà els 20 dígits del seu compte corrent en una entitat financera que accepte el càrrec en línia.
  • La taxa que ha de pagar per a les proves de nivell A2 i nivell B1 és de 18,36 € per cada nivell.
  • La taxa que ha de pagar per a les proves de grau mitjà i grau superior és de 22,95 € per cada nivell.
  • La taxa que ha de pagar per a les proves de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos) és de 24,79 € per cada nivell.
  • Estan exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. I a més, tenen una bonificació del 50% les persones que tinguen un discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. Els participants que, en formalitzar la matrícula, s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes hauran d'acreditar-ho amb la còpia confrontada del títol de família nombrosa o del corresponent certificat. La dita documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l'exempció o bonificació haurà de ser enviada a la JQCV.
  • Una vegada omplides les dades del compte corrent, faça clic en el botó Pagar.
  • Abans d'efectuar el pagament, se li tornarà a demanar el certificat digital. Ja pot imprimir, si vol, el justificant del pagament.
  • Faça clic en Continuar la tramitació.
    
 3. Quan la realització del pagament siga correcta, podrà firmar el tràmit.
  • El sistema li tornarà a demanar el certificat digital. Una vegada acceptat, faça clic en el botó Firmar. A continuació apareixerà el número de registre, la data i l'hora amb què s'ha registrat la seua inscripció.
  • Pot guardar el justificant en el disc del seu ordinador, imprimir el resguard d'inscripció que ha de portar el dia de la prova i, també, pot imprimir un justificant del registre d'inscripció.