Visualització de contingut web

Imprés de matrícula amb pagament en una oficina de les entitats bancàries col·laboradores.

Instruccions per a matricular-se de les proves de la JQCV per Internet:

 1. En fer clic en la icona de matrícula, s'obri una finestra on cal omplir els camps; quan acabe, polse el botó "Envia dades personals".
   
 2. En la finestra següent, senyale la casella del nivell o nivells dels quals vol matricular-se, i en el desplegable de la dreta, seleccione la localitat que preferisca; després, polse el botó "Continua".
   
 3. Apareix una pantalla amb les característiques del document PDF; faça clic en el botó "Crea document". Important! Conteste que sí a la pregunta "¿Desitja continuar?" de l'alerta de seguretat.
   
 4. A continuació, s'obri una nova pàgina amb l'esmentat document PDF, amb totes les dades introduïdes prèviament; polse sobre el botó "Acceptar" de la part superior esquerra del model.
   
 5. Ara, anote i guarde les dades que hi apareixen i polse el botó "Acceptar".
   
 6. Finalment, apareix el model PDF definitiu. Faça clic en el botó "Imprimir per a còpies necessàries". S'imprimixen tres còpies que ha de portar a l'entitat financera (consulte l'apartat "D" del model imprés o més avall en l'apartat "Taxes"). Una còpia és per a l'entitat financera; l'altra és per a l'interessat, i la tercera s'ha d'enviar, per correu certificat (en sobre obert perquè la instància siga datada i segellada abans de ser certificada), a l'adreça següent:
   
 • Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
  Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià
  Av. Campanar, 32
  46015 València

 

 Imprés de matrícula

 

La sol·licitud també es pot presentar en el registre de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en les direccions territorials d'Educació, Investigació, Cultura i Esport o en qualsevol dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En cas de problemes tècnics clique ací

Taxes

 • ENTITATS COL·LABORADORES: BBVA, Santander, Banco de Valencia (Caixabank)/La Caixa (Caixabank), Bankia, Sabadell CAM, Grup Cajamar, Ibercaja, Caixes Rurals Valencianes associades al Banc Cooperatiu, Caixa Ontinyent.
 • La taxa que s'ha de pagar per a les proves de nivell A2 i nivell B1 és de 20,40 euros per a cada nivell.
 • La taxa que s'ha de pagar per a les proves de grau mitjà i grau superior és de 25,50 euros per a cada nivell.
 • La taxa que s'ha de pagar per a les proves de capacitació tècnica (llenguatge administratiu, llenguatge en els mitjans de comunicació i correcció de textos) és de 27,54 euros per a cada nivell.
 • Estan exempts del pagament els membres de famílies nombroses de categoria especial, els membres de famílies monoparentals de categoria especial i les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en l'article 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre , de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. I a més, tenen una bonificació del 50% les persones que tinguen un discapacitat acreditada igual o superior al 33%, els membres de famílies nombroses de categoria general i els membres de famílies monoparentals de categoria general. Els participants que, en formalitzar la matrícula, s'acullen a l'exempció o bonificació de les taxes hauran d'acreditar-ho amb la còpia confrontada del títol de família nombrosa o del corresponent certificat. La dita documentació acreditativa de la situació que dóna dret a l'exempció o bonificació haurà de ser enviada a la JQCV juntament amb l'imprés de matrícula.
 • Els aspirants amb diversitat funcional que sol·liciten mesures d'adaptació hauran d'especificar-ho per escrit en la seua sol·licitud i adjuntar a l'imprés de la taxa quines són les que requereixen.

Recordeu que heu de portar l'exemplar de l'interessat el dia de l'examen, amb el DNI, permís de conducció espanyol, passaport o NIE.