Visualització de contingut web

Servei d'Ordenació Acadèmica

Al Servei d'Ordenació Acadèmica, pertanyent a la Subdirecció General d'Ordenació, li correspon la direcció i coordinació de les funcions relatives a l'ordenació en matèria educativa, entre d'altres:

 • Proposar l'ordenació acadèmica d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Educació Especial, Educació a Distància i Educació de Persones Adultes.
 • Elaborar els currículums oficials corresponents als ensenyaments indicats en l'apartat anterior, com també l'establiment de criteris i d'orientacions per a la impartició als centres docents, a fi de fomentar-ne l'autonomia pedagògica.
 • Proposar la resolució d'equivalències d'estudis, a l'efecte acadèmic i professional, entre anteriors ordenacions del sistema educatiu i l'ordenació vigent, com també de ciutadans d'altres països de la Unió Europea, en col·laboració amb l'Alta Inspecció.
 • Convocar premis extraordinaris al rendiment acadèmic en aquells ensenyaments l'ordenació dels quals correspon a aquest servei.
 • Estudiar, elaborar i proposar les condicions tecnicopedagògiques que ha de reunir el personal docent i el desenvolupament de la seua activitat, així com formular criteris pedagògics sobre les característiques dels centres docents.
 • Proposar resolucions individualitzades de situacions acadèmiques de l'alumnat.
 • Proposar la regulació acadèmica i organitzativa dels processos d'ensenyament-aprenentatge.
 • Gestionar l'educació a distància en coordinació amb la Direcció General de Centres i Personal Docent.
 • Gestionar i resoldre les acreditacions i els reconeixements del personal tècnic superior d'Educació Infantil, excepte en aquells aspectes que estiguen atribuïts a la conselleria amb competències en matèria de funció pública.
 • Gestionar i resoldre les sol·licituds d'idoneïtat i titulació del professorat d'Educació Primària, Secundària Obligatòria i Batxillerat.
 • Gestionar i organitzar proves de Batxillerat per a persones majors de vint anys i de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.
 • Gestionar i dotar les unitats específiques de comunicació i llenguatge de les funcions següents: possibilitat d'atenció especialitzada de l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista i trastorn específic del llenguatge en un context de més normalització o inclusió. Facilitar els recursos personals, materials i organitzatius, així com les metodologies adaptades a les característiques i necessitats d'aquest alumnat, i potenciar el màxim desenvolupament de les seues capacitats, especialment les de comunicació i interacció social.

Aquestes atribucions es regulen en:

Novetats

Proceso de atención integral a las personas con trastorno del espectro autista TEA

Procés d'atenció integral a les persones amb trastorn de l'espectre autista TEA

Instrucciones de 25 de febrero de 2016, de la dirección general de política educativa, por las que se establecen los criterios y procedimientos para la provisión y gestión de productos de apoyo individuales para el alumnado con necesidades educativas especiales para el año 2016

Resolución de 29 de octubre de 2015, del director general de Política Educativa, por la que modifica parcialmente la Resolución de 25 de septiembre de 2015, del director general de Política Educativa, por la que se dictan instrucciones, adaptadas a los cursos de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, para la convalidación y exención de materias en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato por parte del alumnado que cursa simultáneamente enseñanzas profesionales de Música y de Danza, o bien que acredita la condición de deportista de alto nivel, de alto rendimiento o de élite en la Comunitat Valenciana

Mostrant 11 - 15 de 18 resultats
Articles per pàgina 5
de 4