Visualització de contingut web

Adjudicacions

A partir del dia 26 de febrer de 2016 els aspirants podran desactivar-se telemàticament a través del programa d'adjudicacions contínues, de la mateixa manera podran tornar a activar-se. No hi ha un període mínim de desactivació ni cal motivar-la, per la qual cosa no caldrà presentar cap document acreditatiu de la mateixa. Tampoc hi haurà penalització per estar desactivat.

La desactivació únicament podrà realitzar-se abans d'haver resultat adjudicat, en el cas que se'ls adjudique un lloc i no prenguen possessió o renuncien, quedaran exclosos de la borsa.

El personal integrant de les borses d'interins que posseïsquen una titulació declarada equivalent als efectes de docència en les ensenyances de formació professional i van realitzar els estudis conduents a l'obtenció del Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica per a professorat tècnic i no han aportat un B1 en la llengua estrangera en el moment de finalització de la formació, podrà participar en els actes d'adjudicació de llocs per al curs 2017/2018.