Visualització de contingut web

Adjudicacions de llocs de difícil cobertura

De conformitat amb el que establix la base tercera de la Resolució de 16 de febrer de 2016 de la Direcció General de Centres i Personal docent per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura, els llocs de difícil cobertura queden definits com:

  1. Els llocs de provisió voluntària que no hagen sigut sol·licitats per cap aspirant i per tant han quedat sense adjudicar en el procediment d'adjudicació contínua descrit en la base segona.
  2. Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l'adjudicació per haver renunciat els adjudicataris i les adjudicatàries.

Quan existisquen llocs de difícil cobertura vacants, es convocaran per a la seua provisió en la pàgina web, per mitjà de la publicació d'un annex amb la relació de llocs oferits i s'especificarà el cos, especialitat, centre a què estiga adscrit així com tipus de lloc. També s'establiran els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i els requisits específics de titulació.
Podran optar als llocs de difícil cobertura totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establits, sempre que no es troben prestant servicis en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Després de la publicació, els interessats disposaran de 24 hores per a formalitzar la sol·licitud telemàtica a què s'accedirà per mitjà de DNI electrònic o certificat digital. Si es presenten més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.

El personal sol·licitant realitzarà una declaració responsable de què complix els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i els específics de titulació.

L'adjudicació de llocs es durà a terme en funció de les instàncies confirmades telemàticament. Si es presenta més d'una instància es donarà com a vàlida l'última presentada.

Els llocs s'adjudicaran per l'orde següent:

  1. El personal integrant de la borsa de treball de la mateixa especialitat convocada. Dins d'este apartat s'assignaran els llocs per orde de borsa.
  2. El personal integrant d'altres borses de treball de personal docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que estiguen en possessió de les titulacions i la resta de requisits dels llocs. En este apartat s'adjudicaran els llocs per orde de registre de la sol·licitud.
  3. El personal sol·licitant que no es trobe inscrit en les borses de treball de personal docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i que complisca els requisits dels llocs. En este apartat s'adjudicaran els llocs per orde de registre de la sol·licitud.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) el llistat del personal aspirant ordenat d'acord amb la base anterior.

Els aspirants de la llista hauran de personar-se en la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la província en què estiga ubicat el lloc, en el dia i l'hora que s'establisca en l'anunci pel qual es publica el llistat del personal aspirant, moment en què hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits. Si han sol·licitat llocs de diferents províncies, hauran d'optar per una d'elles.

Quan la Direcció General de Centres i Personal Docent ho considere necessari perquè tots els llocs queden coberts, es podrà convocar a un nombre més gran d'aspirants o a tots els aspirants presentats.

El personal aspirant a què se li adjudique una plaça pel procediment descrit quedarà incorporat en la borsa de treball de l'especialitat convocada. Passaran a situar-se en la borsa de l'especialitat darrere de l'últim interí amb servicis del curs escolar 2017-2018 i l'orde d'incorporació d'aquest col·lectiu quedarà determinat pel començament de la prestació de servicis.