Visualització de contingut web

Adjudicacions de llocs de difícil cobertura

De conformitat amb el que establix la base tercera de la Resolució de 23 de gener de 2018 de la Direcció General de Centres i Personal docent per la qual es regulen els procediments d'adjudicació contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura, els llocs de difícil cobertura queden definits com:

  1. Els llocs de provisió voluntària que no hagen sigut sol·licitats per cap aspirant i per tant han quedat sense adjudicar en el procediment d'adjudicació contínua descrit en la base segona.
  2. Els llocs de provisió obligatòria que queden vacants després de l'adjudicació per haver renunciat els adjudicataris i les adjudicatàries.

Quan existisquen llocs de difícil cobertura vacants, es convocaran per a la seua provisió en la pàgina web, per mitjà de la publicació d'un annex amb la relació de llocs oferits i s'especificarà el cos, especialitat, centre a què estiga adscrit així com tipus de lloc. També s'establiran els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i els requisits específics de titulació.
Podran optar als llocs de difícil cobertura totes les persones que estiguen interessades i que complisquen els requisits establits, sempre que no es troben prestant servicis en l'àmbit de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Després de la publicació, les persones interessades disposaran fins les 02:00 hores (a.m.) del dia de l'adjudicació per a formalitzar la sol·licitud telemàtica a què s'accedirà per mitjà de DNI electrònic o certificat digital. Si es presenten més d'una sol·licitud, només es tindrà en compte l'última sol·licitud presentada.

El personal sol·licitant realitzarà una declaració responsable de què complix els requisits generals d'admissió en els cossos docents de l'administració educativa i els específics de titulació.

L'adjudicació de llocs es durà a terme en funció de les instàncies confirmades telemàticament. Si es presenta més d'una instància es donarà com a vàlida l'última presentada.

Els llocs s'adjudicaran per l'orde següent:

a) El personal integrant de la borsa de treball de la mateixa especialitat convocada (GRUP 1). Dins d'este apartat s'assignaran els llocs per orde de borsa.

b) El personal integrant d'altres borses de treball de personal docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que estiguen en possessió de les titulacions i la resta de requisits dels llocs (GRUP 2). En este apartat s'adjudicaran els llocs per orde de registre de la sol·licitud.

c) El personal sol·licitant que no es trobe inscrit en les borses de treball de personal docent de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport i que complisca els requisits dels llocs (GRUP 3). En este apartat s'adjudicaran els llocs per orde de registre de la sol·licitud.

No obstant, el personal que posseïsca el requisit lingüístic per a l'ensenyament en valencià, degudament registrat, tindrà prioritat en l'adjudicació, independentment del grup a, b o c al qual peranya. Tanmateix, aquesta prioritat s'aplicarà també al personal que tinga el Certificat Oficial de Formació Pedagògica i Didàctica equivalent per als llocs de professorat tècnic de Formació Professional.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la pàgina web de la de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) el llistat del personal aspirant a què se li ha adjudicat un lloc de treball d'acord amb la base anterior.

 

El personal al què se li ha adjudicat un lloc de treball haurà de personar-se en la Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport de la província en què estiga ubicat el lloc, a les 09:00 hores del primer dia hàbil següent a la resolució d'adjudicació, moment en què hauran de presentar la documentació acreditativa dels requisits.

Una vegada finalitzat aquest acte, cada direcció territorial procedirà a cobrir aquells llocs que no s'hagen adjudicat, a través d'una nova crida, i per a això, disposarà del llistat de persones sol·licitants als quals no se'ls ha adjudicat lloc, per l'ordre establit en l'apartat 3.5 de la Resolució de 23 de febrer de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per a cridar al següent o següents de la llista, quan a la persona a qui se li haja adjudicat un lloc no es persone en la direcció territorial o no complisca els requisits per a ocupar el lloc.

Aquesta crida s'efectuarà entre les 11.00 i 15.00 hores per telèfon, realitzant-se dues telefonades consecutives, en intervals de 10 minuts, per cada persona sol·licitant. Transcorregut aquest interval, sempre que resulte impossible la seua localització o la persona sol·licitat renuncie a la provisió del lloc, la direcció territorial responsable del procediment procedirà a cridar a la persona sol·licitat següent de la llista i, així successivament.

El personal aspirant a què se li adjudique una plaça pel procediment descrit quedarà incorporat en la borsa de treball de l'especialitat convocada. Passaran a situar-se en la borsa de l'especialitat darrere de l'últim interí amb servicis del curs escolar 2019-2020 i l'orde d'incorporació d'aquest col·lectiu quedarà determinat pel començament de la prestació de servicis.