Visualització de contingut web

Admeses i Excloses

Avís important!

Les persones aspirants al procés selectiu que figuren a l'annex podran realitzar la corresponent subsanació d'erros a través de l'enllaç, des de les 9:00 hores del dimarts dia 12 de febrer de 2019 fins les 21:00 hores del mateix dia 12 de febrer de 2019.

 

Llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses

[Data Pub. 07/03/2019]

 

Recurs potestatiu de reposició a les llistes definitives

El termini per a interposar un recurs potestatiu serà serà d'un mes comptat a partir de l'endemà a la publicació de la resolució (del 8 de març de 2019 al 8 d'abril de 2019, tots dos inclosos).

Les persones aspirants que apareguen en els llistats podran interposar el recurs per via telemàtica.

Aquells persones aspirants que no figuren en els llistats hauran d'emplenar una instància en format paper; i dirigir-la a la Direcció General de Personal i Centres Docents.

Tràmit de recurs telemàtic

Instància en paper

 

Presentació de mèrtis

Consultar el termini i el lloc de presentació en l'apartat corresponent de Presentació de mèrits.

 

Suport tècnic

Suport tècnic per a la resolució d'incidències durant l'emplenament del tràmit telemàtic: