Visualització de contingut web

Renovació de directors - Admesos i exclosos

Llistats provisionals

Termini d'Esmena

Els aspirants exclosos disposaran d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'estos llistats, per a poder esmenar el defecte que haja motivat la seua exclusió. Les reclamacions s'efectuaran per escrit i aniran dirigides a les Direccions Territorials corresponents i podran presentar-se en els mateixos llocs esmentats en la base tercera.

Llistats definitius

Correcció d'errades