Visualització de contingut web

Centres Integrats de FP - Convocatòria

Publicació en el DOGV

Model d'instància

Els aspirants a participar en el present procediment hauran d'omplir una instància ajustada al model que figura com a annex II d'esta resolució, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de dos centres, per orde de prioritat, dels relacionats en l'annex I.

Presentació d'instàncies

El termini per a presentar la instància serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La presentació de les sol·licituds, junt amb la resta de la documentació, es realitzarà preferentment en el Registre de La Direcció Territorial d'Educació, Investigació, Cultura i Esport a l'àmbit del qual pertanga el centre a què s'opta o bé en els llocs i forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.