Visualització de contingut web

renovació de directors de centres docents públics de la Generalitat.

Publicació en el DOGV

Els possibles aspirants a la renovació figuren en l'annex I, per orde alfabètic i amb indicació del centre docent la direcció del qual exercixen.

Correcció d'errades

Model d'instància

Els que opten a continuar en l'exercici del càrrec, hauran d'omplir una instància de sol·licitud de renovació i d'avaluació, ajustada al model que figura com a annex III d'esta resolució.

Presentació d'instàncies

El termini per a presentar la instància serà de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la publicació d'esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La presentació de les sol·licituds es realitzarà a través de la plataforma OVIDOC (https://ovidoc.edu.gva.es). A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ITACA o amb el sistema Cl@ve. A aquesta plataforma s'accedirà amb la clau d'usuari d'ÍTACA o amb el sistema Cl@ve. L'ompliment de la sol·licitud per mitjà d'aquest sistema generarà un número identificatiu que li donarà validesa i unicitat al procediment. Si per diferents motius l'aspirant presenta diverses sol·licituds telemàtiques de participació només es tindrà en compte l'última presentada, de manera que només s'entendrà per acceptada una sol·licitud telemàtica per participant. No es tindran en compte les sol·licituds presentades per aquesta via que no completen el procés de presentació determinat, del qual s'obtindrà un número de sol·licitud en un document descarregable en PDF, que haurà de conservar la persona interessada per a acreditar la presentació en termini i forma.

En relació amb la Convocatòria de renovació i determinació dels criteris d'avaluació de l'exercici del càrrec de director o directora en l'àmbit de la Generalitat, S'INFORMA que el termini de presentació de sol·licituds serà des de les 9.00 hores del dia 26 de novembre de 2019 fins a les 9.00 hores del dia 18 de desembre de 2019.

Altres documents

Comissions d'avaluació