Visualització de contingut web

Concurs de Directors - Convocatòria

Publicació en el DOCV

Presentació d'instàncies

Els aspirants a participar en el present procediment hauran de realitzar la sol·licitud a través de la plataforma OVIDOC, en la qual podran sol·licitar fins a un màxim de 2 centres, per ordre de prioritat, dels relacionats en l'annex I-a), I-b) o I-c).

=> Accés a OVIDOC <=

Accés a OVIDOC

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.