Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura

Termini: des del 16 d'octubre de 2017, a les 13:00h, fins al 17 d'octubre de 2017, a les 13:00h.

Termini:

L'Orde 90/2013, de 6 de novembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat, en l'article 4 establix que, EXCEPCIONALMENT, en defecte de personal disponible que reunisca els requisits de capacitació lingüística que faculten per a l'ensenyança del valencià i a l'efecte de fer complir el dret a l'Educació dels alumnes establit en l'article 27 de la Constitució Espanyola, s'autoritza al director general de Centres i Personal Docent a proveir els llocs amb caràcter no definitiu, amb el personal que no acredite estos requisits.

Per tot allò que s'ha exposat, en l'adjudicació de llocs de difícil cobertura es proveiran els llocs als candidats que reunisquen tots els requisits generals i específics per l'orde que establixen els llistats de participants.

Si acabada l'adjudicació queden llocs sense cobrir, s'adjudicaran als candidats que, reunint la resta de requisits generals i específics, no acrediten la capacitació de valencià. Esta segona adjudicació es realitzarà seguint l'orde establit en el llistat de participants.

L'accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic o certificat digital.