Visualització de contingut web

Convocatòria i Petició Telemàtica

Convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura

Termini: des de l'1 de desembre de 2017, a les 13:00h, fins al 2 de desembre de 2017, a les 13:00h.

Termini: Mes de gener de 2018

L'Orde 90/2013, de 6 de novembre de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport per la qual es regula la catalogació amb el requisit lingüístic de valencià de determinats llocs de treball docents en centres docents públics i en els servicis o unitats de suport escolar i educatiu dependents de la Generalitat, en l'article 4 establix que, EXCEPCIONALMENT, en defecte de personal disponible que reunisca els requisits de capacitació lingüística que faculten per a l'ensenyança del valencià i a l'efecte de fer complir el dret a l'Educació dels alumnes establit en l'article 27 de la Constitució Espanyola, s'autoritza al director general de Centres i Personal Docent a proveir els llocs amb caràcter no definitiu, amb el personal que no acredite estos requisits.

Per tot allò que s'ha exposat, en l'adjudicació de llocs de difícil cobertura es proveiran els llocs als candidats que reunisquen tots els requisits generals i específics per l'orde que establixen els llistats de participants.

Si acabada l'adjudicació queden llocs sense cobrir, s'adjudicaran als candidats que, reunint la resta de requisits generals i específics, no acrediten la capacitació de valencià. Esta segona adjudicació es realitzarà seguint l'orde establit en el llistat de participants.

Es recorda que per a obtindre el requisit lingüístic és necessari haver registrat la corresponent certificació en el Servei d'Acreditació i Assessorament dependent de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, abans de l'inici de la convocatòria.

L'accés a la petició telemàtica només podrà realitzar-se amb DNI electrònic o certificat digital.

Davant l'inici de la propera convocatòria d'adjudicació de llocs de difícil cobertura i tenint en compte que les sol·licituds de participació es realitzen telemàticament mitjançant DNI electrònic o certificat digital, de conformitat amb el que estableix la base 3.4, de la Resolució de 16 de febrer de 2016, de la Direcció general de Centres i personal Docent, s'informa al personal sol·licitant, que el Cos Nacional de Policia, per tal de reforçar la seguretat dels certificats electrònics del DNIe que van ser expedits a partir d'abril de 2015, desactivarà temporalment la seva funcionalitat.

web de la Policia Nacional

Accés a petició telemàtica