Visualització de contingut web

Cos de Mestres

Presentació de Documentació

La presentació de la sol·licitud i de la documentació podrà realitzar-se des del l'endemà de la publicació de la presente resolució en el DOGV fins al 18 de maig de 2018, tant per a funcionaris de carrera al servei de la Generalitat de la Comunitat Valenciana com d'altres administracions educatives.

No obstant això, els funcionaris o funcionàries que hagen participat en el procediment de provisió previst en la base segona o tercera d'aquesta resolució, en els quals concórreguen totes les causes socials al·legades l'any anterior, si volen participar subsidiàriament en aquest procediment de comissió de servei per causes socials, no hauran de presentar el model de sol·licitud ni la documentació acreditativa d'aquestes.

L'anunci de participació en el procediment de provisió de llocs de treball mitjançant comissió de serveis per causes socials per al funcionariat de carrera dependent d'altres administracions educatives, en situació de servei actiu o d'excedència per cura de familiars, haurà de presentar-se des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV fins al 11 maig de 2018.

Inscripció

Els funcionaris que vulguen acollir-se a l'opció de comissió de serveis regulada en les bases segona i tercera de la convocatòria, hauran de formular des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el DOGV fins al 18 de maig de 2018 una sol·licitud telemàtica a través de la plataforma OVIDOC:

plataforma OVIDOC

Termini finalitzat => plataforma OVIDOC

Petició Telemàtica

Accés a Petició Telemàtica

Termini finalitzat => Accés a Petició Telemàtica

Resolució Provisional

Reclamacions

Reclamacions telemàtiques: des de les 20:00 hores del 19 de juliol de 2018 fins a les 20:00 hores del 21 de juliol de 2018.

Davant els llistats dels annexos I, II, III i IV els interessats podran presentar reclamacions a través del enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

=> Accés a OVIDOC <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

Davant els llistats dels annexos V, VI, VII i VIII els interessats podran presentar reclamacions a través de l'enllaç següent, sense que puguen aportar-se documents addicionals als que inicialment van adjuntar a la seva sol·licitud:

Accés a reclamació telemàtica

Termini finalitzat => Accés a reclamació telemàtica