Visualització de contingut web

DISTRIBUCIÓ COMPETENCIAL

Correspon als directors dels centres docents no universitaris, centres de formació, innovació i recursos educatius, i servicis psicopedagògics escolars, respecte del personal docent destinat als mateixos, resoldre les sol·licituds dels permisos següents:

 • Permís per celebració de matrimoni o unió de fet.
 • Permís per tècniques prenatals.
 • Permís per lactància (excepte els supòsits de sol·licitud de substitució del temps de lactància per l'ampliació del permís maternal, i en este cas serà competència del director Territorial d'Educació). Requerix previ coneixement pel centre educatiu.
 • Permís per interrupció de l'embaràs.
 • Permís mèdic, educatiu i assistencial.
 • Permís per malaltia greu o defunció.
 • Permís per proves selectives i exàmens.
 • Permís per trasllat de domicili habitual.
 • Permís per deure inexcusable (excepte els supòsits de sol·licitud per al compliment de deures de duració superior a 14 dies consecutius, i en este cas serà competència del director Territorial d'Educació).
 • Permís per funcions representatives.
 • Sol·licitud de vacacions a què es referix l'article 25 (excepte els supòsits de sol·licitud d'ajornament del gaudi del permís de vacacions per llicència maternal, i en este cas serà competència del director Territorial d'Educació).
 • Model sol.licitud de permís

La resolució del director del centre o servici no posa fi a la via administrativa i contra la mateixa podrà interposar-se recurs d'alçada davant de la Direcció Territorial corresponent de la conselleria d'Educació.

Correspon al director Territorial d'Educació, respecte al personal docent no universitari destinat en centres i servicis radicats en el seu àmbit territorial, resoldre les sol·licituds dels permisos següents:

 • Permís per matrimoni o unió de fet.
 • Permís per maternitat biològica.
 • Permís per adopció o acolliment de menors.
 • Permís per adopció internacional.
 • Sol·licitud de substitució del temps de lactància per l'ampliació del permís maternal (article 8)
 • Permís per paternitat.
 • En relació amb el permís per deure inexcusable, els supòsits de sol·licitud per al compliment de deures de duració superior a 14 dies consecutius.
 • llicència per interés particular.
 • Les sol·licituds de reducció de jornada previstes en l'article 24.
 • En relació amb les vacacions, els supòsits de sol·licitud d'ajornament del gaudi del permís de vacacions per llicència maternal, que haurà d'efectuar-se, com a mínim, amb un mes d'antelació a la data indicada d'inici de la mateixa.
 • Model sol·licitud de permís

La resolució del director Territorial d'Educació no posa fi a la via administrativa i contra la mateixa podrà interposar-se recurs d'alçada davant del director general de Personal de la conselleria d'Educació.

Correspon al director general de Personal de la Conselleria d'Educació resoldre els permisos i llicències del personal docent no universitari la resolució del qual no estiga expressament atribuïda a altres òrgans:

 • Llicència per a l'assistència a conferències, seminaris, congressos i jornades (previ informe de la direcció del centre) - informació sobre llicències retribuïdes.
 • Llicència per estudis.
 • Llicència per beques d'estudi o investigació. Subordinat a les necessitats del servici.
 • Llicència per a assistència a cursos de perfeccionament professional. Subordinat a les Necessitats del servici.
 • Llicència per malaltia de familiars - model informe mèdic.
 • Sol.licitud telemàtica del permís

La resolució del director general de Personal posa fi a la via administrativa.

Els permisos hauran de sol·licitar-se a l'òrgan competent per a la seua concessió amb la màxima antelació possible, a fi de evitar ocasionar dificultats en el funcionament normal del centre.