Visualització de contingut web

HABILITACIONS

Habilitacions Transitòries

Convocatòria

Sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà des de les 10 hores del dia 29 de juny fins a les 10 hores del dia 6 de juliol de 2018, ambdós inclosos.

Les sol·licituds es realitzaran telemàticament, a través de la URL https://ovidoc.edu.gva.es/

Es podran sol·licitar diverses habilitacions, adjuntant el títol corresponent per a cadascuna d'elles, juntament amb una declaració de veracitat.

Seran desestimades les sol·licituds presentades fora de termini.

L'adquisició de noves especialitats no implicarà modificació en la borsa d'origen.

=> Accés a OVIDOC <=

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 28/06/2018]

Resolució provisional

=> Accés a OVIDOC per a realitzar RECLAMACIONS <=

Accés a OVIDOC per a realitzar RECLAMACIONS - 14 i 15 de febrer de 2019

Termini finalitzat => Accés a OVIDOC <=

[Data Pub.: 13/02/2019]

Detectat error informàtic en la visualització de la documentació aportada en el procediment d'adquisició de noves especialitats per als integrants de la borsa de treball del cos de mestres que han prestat serveis en centres públics docents dependents de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per al reconeixement de més d'una especialitat, es procedirà per part de l'Administració a una nova revisió de la documentació adjuntada que va ser presentada del 29 de juny fins al 6 de juliol de 2018, tots dos inclusivament.

Una vegada realitzada aquesta revisió es procedirà a publicar nous llistats provisionals, obrint un nou termini per a la presentació de reclamacions.