Visualització de contingut web

AVISOS

Amb data 2/03/2020 es va publicar en el DOGV l'Ordre 4/2020 per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos docent de subgrup superior, per al cos de professors d'Ensenyament Secundari, en la qual s'establia un termini de presentació d'instàncies de quinze dies naturals, comptats a partir de l'endemà a la seua publicació.

La declaració de l'estat d'alarma, mitjançant Reial decret 463/2020 de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 contempla, en la seua Disposició Addicional Tercera, la suspensió de termes i la interrupció de terminis en la tramitació d'expedients administratius.
Com a conseqüència el termini de presentació d'instàncies, del citat procés selectiu, va quedar interromput formalment el dia 15 de març, mancant tres dies per a completar el termini d'inscripció. Per això, i de manera automàtica, s'obrirà un nou període d'inscripció de tres dies, en el moment en què perda vigència el Reial decret 463/2020 o les seues pròrrogues. Així mateix, s'informa que es consideren vàlides les inscripcions telemàtiques que es van efectuar entre els dies 15 i 17 de març.

S'ha modificat el procedimient de presa de possessió i alta en nòmina per al personal funcionari interí, per això:

  1. Una vegada presentat el personal funcionari interí en el centre adjudicat, la direcció del centre procedirà a validar en el programa ITACA la nova incorporació, no sent necessari remetre la credencial a la Direcció Territorial corresponent.

     

  2. El procediment per a l'alta en nòmina es realitzarà a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana https://sede.gva.es, d'acord amb la Instrucció del Director General de Centres i Personal Docent de data 31 de juliol de 2018, relativa a la presentació de documentació i alta en nòmina del personal funcionari interí, que figuren en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.

El personal opositor que no consta amb la capacitació de valencià en el llistat d'admesos i que no té encara un tribunal assignat, però té el títol, el va obtindre abans del 18 de maig i el va registrar en temps i forma, poden acreditar-ho acudint a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, Servei de Selecció i Gestió Administrativa de Personal Docent, el dimarts 25 de juny, a les 9 del matí, o bé enviar la titulació escanejada al correu: seleccion_edu@gva.es

Si la documentació presentada és correcta, se'ls assignarà tribunal i se'ls comunicarà de forma immediata.

Data Avís
14/03/2019

S'amplia el termini relatiu a la renúncia a la participació en el concurs de trasllats fins a les 12.00 hores del 15 de març de 2019.

 

Novetats

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 28 de maig de 2020.

Adjudicació de llocs del 21 de maig de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 21 de maig de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistats provisionals i definitius d'acreditació en llengües estrangeres d'Alacant.

Adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos de mestres.

Adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de funcionaris docents dels cossos de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics, professors i mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny.

Adjudicació definitiva de destinacions del procediment de provisió de places de funcionaris docents del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa i d'inspectors d'educació.

Convocatòria d'adjudicació de llocs per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos per al dia 21 de maig de 2020.

Adjudicació de llocs del 14 de maig de 2020 per al personal interí dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Llistat provisional de llocs oferits per a l'adjudicació del 14 de maig de 2020 dels cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos.

Mostrant 1 - 10 de 49 resultats
Articles per pàgina 10
de 5

Processos Telemàtics

Sol·licitud telemàtica de permisos i llicències, corresponent al Subdirector General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport